Flera rödgröna röster har höjts för att strama åt kraven i Region Skånes upphandlingar. Med allt mer omfattande krav trängs små och medelstora företag ut från möjligheten att konkurrera om Region Skånes kontrakt, vilket i längden skapar såväl social som ekonomiskt osund konkurrens, skriver företrädare för Alliansen i Region Skåne.

Upphandlingar har en nyckelfunktion för Skånes framtid som välfärdssamhälle. Med ett välutvecklat upphandlingssystem kan Region Skåne erbjuda skåningarna bästa service och kvalitet för minsta möjliga skattemedel.

För att upphandlingssystemet ska tjäna sitt syfte är det avgörande att så många potentiella anbudsgivare som möjligt ges möjlighet att konkurrera om de offentliga kontrakten. Diversitet bland anbudsgivarna är minst lika viktigt för att nå en sund konkurrens. Stora som små, nya som gamla, alla aktörer med potential att erbjuda de skånska medborgarna den välfärdsservice och kvalitet de betalar för ska ges möjlighet att vinna Region Skånes kontrakt.

Det är naturligt att Region Skåne ställer vissa krav i upphandlingarna. På så sätt säkerställs just att de skånska medborgarna får den vård och service de är berättigade till och att det sker på ett socialt, ekonomiskt, etiskt och miljömässigt hållbart sätt. Men för att uppnå en sund konkurrens med många olika anbudsgivare måste dessa krav utformas så att även nya, mindre resursstarka eller okonventionella aktörer ges möjlighet att överhuvudtaget delta i budgivningen. Det gäller inte minst frivilligorganisationer och sociala företag. Tyvärr upplever idag allt för många företag och aktörer att de exkluderas från Region Skånes upphandlingar. Om inte kraven som idag ställs på Region Skånes anbudsgivare blir mer flexibla kommer snart bara stora multinationella företag ha resurser nog att möta kraven och kunna konkurrera om Region Skånes kontrakt. Små och medelstora företag, de innovativa nytänkarna skulle ges kalla handen istället för att med Region Skåne som kund kunna driva tillväxt och samhällsutveckling i Skåne framåt.

I höstas påbörjade Region Skåne arbetet med att ta fram en ny upphandlingspolicy som ska fungera som styrinstrument vid upphandlingar. Sedan dess har flera oroande signaler hörts från rödgröna ledamöter. Vissa kräver kollektivavtal i alla upphandlingar; andra vill införa ytterligare etiska, sociala och miljömässigt strängare krav.

De rödgrönas förslag att införa fler krav i upphandlingarna må vara av goda intentioner, men riskerar att i längden få motsatta konsekvenser, när endast de etablerade multinationella storföretagen har resurser nog att vinna Region Skånes upphandlingar och de aktörer som har potential att verkligen driva skånsk tillväxt och samhällsutveckling exkluderas. Att införa krav om kollektivavtal i upphandlingar strider dessutom mot lagen om avtalsfrihet.

För Alliansen är det uppenbart att Skåne har mycket att förlora på en åtstramning av kraven i Region Skånes upphandlingar. För att bidra till en sund utveckling av Region Skånes upphandlingar vill därför Alliansen se över de krav som ställs i Region Skånes upphandlingar för att utvärdera hur de kan utformas så att konkurrensen om upphandlingarna ska öka.

På så sätt kan Region Skåne verka som en tillväxtmotor för skånska företag och samtidigt premiera innovationer och en ekonomiskt och socialt hållbar samhälls- och näringslivsutveckling.

 

För Alliansen i Region Skåne

Cristina Glad (L)

Inger T Rosenkvist (L).

Pontus Lindberg (M)

Birte Sandberg (C)

Birgitta Södertun (KD)

Josef Ander (KD)