Svenskt Näringsliv har presenterat rapporten Förbättrad välfärd – jämlik vård och fria vårdval författad av Clas Rehnberg som är professor i hälsoekonomi vid Karolinska Institutet. Den innehåller en sammanställning av forskningen och utvärderingarna som har gjorts i Sverige med fokus på jämlik vård och valfrihet i Sverige. Rapporten diskuterar även Förbättrad välfärdförutsättningarna för att kombinera målen om en jämlik vård med valfriheten inom hälso- och sjukvården.

Rehnberg pekar på några intressanta områden som förtjänar att lyftas och som man bör ha med sig när man diskuterar vårdval i landets regioner och landsting:

  • Det går tydligt att se att införandet av vårdval i Sverige har förbättrat tillgängligheten och även en viss ökning av antalet besök inom primärvården.
  • Ökningen av tillgänglighet har skett för samtliga patientgrupper
  • Vårdnyttjandet har inte förändrats i någon större utsträckning mellan patientgrupperna.
  • Primärvården är mer jämlik än specialistvården.
  • Länder som har haft valfrihet längre än Sverige har oftast också en mer jämlik vård.
  • Ersättningsystemens utformning har en stor betydelse för att få till en jämlik vård.
  • Finansieringskällan påverkar om patienten får en jämlik vård eller ej, t.ex. ger höga egenavgifter en mer ojämlik vård.

Avslutningsvis skriver rapportförfattaren om behovet av att förbättra informationen till patienterna för att kunna ge dem förutsättningar att göra rationella val.

Linus Hannedahl