Region Skåne ska besluta om en ny upphandlingspolicy. Krafter inom det
rödgröna minoritetsstyret vill införa krav om kollektivavtal i Region Skånes upphandlingar. Allians för Skåne ser mycket allvarligt på en sådan utveckling som man menar hotar avtalsfriheten och riskerar stänga ute små och medelstora företag från
att konkurrera om Region Skånes upphandlingar.

I höstas utarbetade Region Skånes upphandlingsstrategiutskott ett förslag på en ny upphandlingspolicy. Förslaget har sedan dess varit ute på remiss i Region Skånes nämnder. Flertalet nämnder har på olika sätt framfört förslag om att kraftigt strama åt kraven på kollektivavtal i Region Skånes upphandlingar. Sjukvårdsnämnderna Sund och Kryh har gått längst och krävt att kollektivavtal ska gälla i
samtliga upphandlingar. Sjukvårdsnämnden SUS och kollektivtrafiknämnden föreslår att kollektivavtalsenliga villkor bör avkrävas.

Allians för Skåne ställer sig starkt negativa till en sådan utveckling för Region Skånes upphandlingar. I samtliga nämnder har Alliansen stått fast vid upphandlingsstrategiutskottets ursprungliga förslag om att kollektivavtalsliknande villkor ska gälla vid Region Skånes upphandlingar.

För det första skulle krav på kollektivavtal i Region Skånes upphandlingar på allvar hota avtalsfriheten. Allians för Skåne ställer sig dessutom frågande till huruvida krav om kollektivavtal eller krav om kollektivavtalsenliga villkor överhuvudtaget är förenligt med svensk och europeisk lag; en oro som för övrigt även det socialdemokratiska regionrådet och upphandlingsstrategiutskottets ordförande Amela Hodzic (S) har uttryckt (3/12 under personalnämndens sammanträde).

För det andra riskerar utvidgade krav i de offentliga upphandlingarna stänga ute små och medelstora företag från att konkurrera om kontrakten. För att Region Skånes upphandlingar ska präglas av en ekonomiskt, socialt och kvalitetsmässigt sund konkurrens krävs flexibilitet för de mindre aktörerna. Efter att Alliansen i regionala utvecklingsnämnden varnade för att utvidgade krav riskerar att reservera Region Skånes upphandlingar för multinationella företag övertalades också de socialdemokratiska och miljöpartistiska ledamöterna att stödja denna linje.

För Alliansen är det uppenbart att Region Skåne har mycket att förlora på en åtstramning av kraven på kollektivavtal i sina upphandlingar. Vid dagens sammanträde i upphandlingsutskottet kommer Allians för Skåne kräva en juridisk utredning för att avgöra huruvida krav om kollektivavtalsenliga villkor i offentliga upphandlingar är förenligt med svensk och europeisk lag innan något vidare beslut tas i frågan om Region Skånes upphandlingspolicy.

För Allians för Skåne i upphandlingsstrategiutskottet

Liliana Lindström (M)
Cristina Glad (L)
Birte Sandberg (C)