Vi tycker att fattade beslut ska genomföras. Vi tycker dessutom att beslut ska hanteras och protokollföras så att medborgarna kan granska och följa upp vad som har hänt. Håller Region Skånes politiska ledning med? Tyvärr har ni misslyckats på båda punkterna i sjukvårdsnämnd Kryh.

Den 29 oktober förra året beslutade nämnden på vårt initiativ att utreda en eventuell operationsrobot vid CSK. Frågan har väckt stort engagemang både bland profession och patientrepresentanter och vi såg det som viktigt att klarlägga frågan. Beslutet blev att ge förvaltningschefen i uppdrag att:

”Utreda möjligheterna att införskaffa en operationsrobot till sjukhuset i Kristianstad. Utredningen skall belysa bedömda möjligheter att genomföra en sådan investering utifrån relevanta faktorer såsom kostnader, tillgänglighet, volymer och tillgång till kompetens. Utredningen ska redovisas för nämnden snarast möjligt, dock senast i mars nästa år.”

På nämndens möte den 28 januari kom dock ett direkt anmärkningsvärt besked från ordförande Maria Nyman Stjärnskog (S): Det kommer ingen utredning på nämndens bord. Frågan får ingen skriftlig hantering, utan nämnden får nöja sig med muntliga redogörelser. Med det ska uppdraget anses verkställt, slog ordföranden fast.

Att ett beslut, fattat av en enig nämnd, hanteras på det viset ser vi som oacceptabelt och demokratiskt tvivelaktigt. Vi yrkade därför, trots att det formellt inte ska behövas, att punkten skulle utgöra ett separat ärende och att beslutsunderlag och beslutsförslag skulle vara skriftligt. S och MP röstade ner vår begäran.

För oss är det självklart att oktoberbeslutet inte kan tolkas annorlunda än att nämnden ska tillställas en skriftlig redovisning av utredningsuppdraget. Det ligger i begreppet ”utredning”. Genom att förvägra oss detta åsidosätter ordföranden och det övriga styret nämndens beslut, vilket i sig är allvarligt.

Än värre är att hanteringen får negativa demokratiska konsekvenser för medborgarna. Rätten till insyn tillgodoses inte. Öppenheten begränsas. Till skillnad från skriftligt material protokollförs inte muntliga redogörelser. Intresserade medborgare får därmed inga möjligheter att följa upp ärendet, varken via nämndens protokoll eller Region Skånes diarium. Den som söker på diarienumret kommer bara hitta beslutet om att en utredning ska göras, men ingen utredning och inga resultat. Är det verkligen rimligt?

För att vården ska ges bästa tänkbara förutsättningar måste rätt fakta finnas på bordet, fakta som vi politiker kan bedöma tillsammans med medborgarna och professionen, annars riskerar vi att få en debatt som inte leder framåt. Det var därför vi tog initiativ till en utredning, och det är också därför det är så olyckligt att fakta inte redovisas i offentlighetens ljus. Vem vinner på detta, Maria Nyman Stjärnskog (S)?

Per Einarsson (KD), andre vice ordförande
John Roslund (M), ledamot
Lars-Göran Wiberg (C), ledamot
Susanne Bäckman (L), ersättare