I höstas arbetade upphandlingsstrategiutskottet under regionstyrelsen fram ett förslag till ny upphandlingspolicy för Region Skåne. Den är nu ute på remiss till nämnderna och resonemanget där har förvånat många. Diskussion har uppstått om skrivningen att ”regionen ska ställa kollektivavtalsliknande villkor när upphandlingens art motiverar det”. I yttranden från S- och MP-styret har det – i ett förslag som alltså har tagits fram av S och MP – föreslagits diverse olika ändringar.

S och MP i sjukvårdsnämnd Sus (16/12):
– Leverantörerna bör avkrävas kollektivavtalsenliga villkor.

S och MP i sjukvårdsnämnd Sund (27/1):
– Det räcker inte. De ska ha kollektivavtal.

S och MP i sjukvårdsnämnd Kryh (28/1):
– Vi håller med. Det ska vara kollektivavtal, punkt.

Och så i personalnämnden i dag (3/2) tar Amela Hodzic (S), regionråd och 1:e vice ordförande i personalnämnden, tillika ordförande i upphandlingsstrategiutskottet, till orda efter att diskussionen om kollektivavtalsliknande eller kollektivavtalsenliga kommit upp på nytt:
– Den typen av krav är inte förenliga med svensk lagstiftning. Även små företag måste kunna lägga anbud.

I personalnämnden behövde Alliansen alltså varken yrka på ändringar eller lägga någon reservation.

S och MP sysselsätter sig själva.

Jonas Duveborn
Mattias Svensson