På personalnämndens sammanträde i dag (3/2) fick Allians för Skåne igenom en rad ändringar i remissvaret på utredningen om en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken (SOU 2015:86).

– Det handlar om att tydliggöra att jämställdhet handlar om att skapa förutsättningar och jämnare maktförhållanden, inte enbart att ställa grupper mot varandra på det sätt som hade gjorts i det ursprungliga yrkandet, säger Caroline Wessel (M), 2:e vice ordförande i personalnämnden. Fokus behöver inte bara ligga på relationen mellan kvinnor och män, utan även på andra personer som missgynnas av ett ojämställt och ojämlikt samhälle.

Alliansens yrkande att inte understödja bildandet av en ny jämställdhetsmyndighet fick däremot inte stöd.

– JämO:s arbete gick för några år sedan upp i Diskrimineringsombudsmannens mandat, vilket har fungerat väl. Att utöka DO:s utbildningsansvar inom jämställdhetsområdet hade varit en väg. Det ska inte startas nya myndigheter om arbetet kan utföras lika bra inom befintliga strukturer, säger Caroline Wessel.

Under hösten 2015 sjösatte personalnämnden ett projekt för att underlätta för nyanlända med vårdutbildning att snabbare komma in på arbetsmarknaden, och därmed bli en resurs för vården. Sex läkare och två sjuksköterskor från Syrien har bland annat fått undervisning i svenska. Alla har haft uppehållstillstånd.

– Detta ligger helt i linje med vår kritik mot det beslut som togs i maj förra året, säger Caroline Wessel. Verkligheten har visat att projekt för att ge undervisning till personer som inte har fått uppehållstillstånd inte fungerar. Sedan kan man ifrågasätta varför Region Skåne trots dessa erfarenheter väljer att nu upphandla egen språkundervisning för att ge personer utan uppehållstillstånd, eller från andra länder än Syrien, en utbildning som det långtifrån är säkert att någon part får användning för. Särskilt när vi vet att regeringen agerar i denna fråga.

Jonas Duveborn