Under hösten 2015 har Sveriges kommuner och landsting (SKL) undersökt hur patienter upplever sina besök i primärvården. Resultatet av enkäten presenterades nyligen. 100 000 personer i Sverige har svarat på enkäten. 19 000 av de svarande bor i Skåne. De skånska svaren följer de nationella resultaten och det är överlag positiva resultat som presenteras. Åtta av tio skulle rekommendera den vårdcentral där de själva är listade till någon annan.

Patientenkät läkarbesök primärvård

År 2008 infördes lagen om valfrihet, kallat LOV. Alliansen införde året efter, 2009, Hälsovalet i Skåne för att ge de skånska patienterna mer valfrihet. Sedan dess har vårdcentralerna i Skåne blivit 30 fler. Denna valfrihet är både bra för patienter och personal. En vårdcentral kan i dag inte neka någon att lista sig på vårdcentralen, något som förekom tidigare.

– Det är glädjande att det arbete som gjorts i många år ger effekt. När vi 2006 fick väljarnas förtroende att styra Region Skåne valde vi att satsa mer resurser per patient på primärvården. Antalet vårdcentraler har ökat markant senaste åren och det tror jag speglas i de positiva resultaten, säger Ulrika Heindorff (M), andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

Ulrika Heindorff (M)

Ulrika Heindorff (M)

Enligt SKL:s stora enkät om primärvården så är den stora utmaningen kontinuitet och koordinering. Detta gäller Sverige som helhet och Skånes resultat följer denna trend.

– Patienterna är inte nöjda med kontinuiteten, och det är egentligen ingen överraskning. Därför föreslog Allians för Skåne redan förra året att sköra patientgrupper, såsom äldre, multisjuka och kroniker ska få träffa samma läkare varje gång de besöker sin vårdcentral. Detta hoppas vi blir verklighet under 2016, säger Ulrika Heindorff (M).

Koordineringen är också ett område där resultaten behöver förbättras. Vården måste bli bättre på att koordinera de vårdinsatser som behöver göras. Patienten ska inte själv behöva hålla koll på vilka prover och behandlingar som ska göras och påminna sjukvårdspersonal om det. Tydliga, lättfattliga planer måste finnas för varje patients väg till tillfrisknande och det är sjukvårdens ansvar att se till att patienten får den vård hen behöver.

Johan Folin