Den 18 januari överlämnade Demokratiutredningen sitt betänkande till regeringen. Betänkandet behandlar flera intressanta områden, såsom folkmotioner, hur den lokala politiken organiseras, de förtroendevaldas villkor samt

Foto: Linda Allansson Wester

Foto: Linda Allansson Wester

medborgardialog. Demokratiberedningens uppdrag har varit att utreda hur engagemanget inom den representativa demokratin kan öka och breddas samt hur individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutfattandet mellan de allmänna valen kan stärkas.

Opposition Skåne har tidigare skrivit om Styrets ointresse för medborgardialog (Mer medborgardialog med skåningarna!). Därför är det särskilt glädjande att Demokratiberedningen kommer med flera goda förslag på hur kommuner och regioner/landsting kan förbättra sin medborgardialog. Exempelvis föreslår de att det ska framgå av kommunallagen att fullmäktige ska verka för att medlemmarna har förutsättningar att delta och framföra sina synpunkter inför beslut. Förslaget innebär att samtliga medlemmar, inklusive medborgare som är folkbokförda men som ännu inte har rösträtt och fastighetsägare som är juridiska personer såsom ideella organisationer och företag kan beredas möjlighet att framföra sina synpunkter.

Dessa frågor kommer behöva diskuteras ordentligt i Region Skåne framöver.

Camilla Westdahl