Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna – och tyvärr är det alldeles för många som drabbas, årligen är det fler än 8 600 bara i Skåne. Sannolikheten att drabbas av cancer före 75 års ålder är 33 procent för män och 29 procent för kvinnor. Cancerfallen blir också allt fler, dels på grund av att vi blir äldre, dels på grund av livsstil. Prognoser från Socialstyrelsen visar att antalet personer som lever med cancer kommer att fördubblas till 2030.

Hälso- och sjukvården har förvisso stegvis utvecklat bättre metoder mot cancer. Behandlingarna har blivit både effektivare och mer precisa. Tydliga förbättringar har gjorts sedan alliansregeringens nationella cancerstrategi antogs 2009, inte minst är de regionala cancercentrumen en viktig framgångsfaktor. Nationella riktlinjer och ett trettiotal nationella vårdprogram finns på plats för att förbättra kvaliteten i omhändertagandet, förlänga överlevnadstider och förbättra livskvalitet. Öppna jämförelser från SKL visar också att fler än tidigare överlever cancer. Ett exempel är att snittet för relativ femårsöverlevnad vid njurcancer är 71 procent, vilket är en ökning med åtta procentenheter.

Det finns dock fortfarande oacceptabla regionala skillnader, både i utfall och väntetider. Långa ledtider innebär onödigt psykiskt lidande och inte sällan sämre behandlingsresultat.

I Jämtland lever 79 procent av njurcancerpatienter efter fem år, betydligt många fler än i riket. Från remiss till beslut om behandling av bröstcancer är väntetiden fyra gånger så lång i Västerbotten som i Västmanland. Det tar mer än tre gånger så lång tid för samma process för behandling av lungcancer i Jönköping som i Dalarna. I Region Skåne visar en färsk revisionsrapport för prostatacancerpatienter att målet inte nås om att 80 procent av högriskpatienterna ska påbörja behandling inom 42 dagar. I dag klaras enbart 16 procent.

Det är därför dags att skärpa kampen mot cancer ytterligare. Goda erfarenheter måste systematiseras, överföras och med tydliga mätbara jämförelser göras mer användbara.

Många kan lära av Östergötland som påskyndar diagnoser genom att inom 1-3 arbetsdagar dra igång koordinerad behandling för bland annat akut leukemi, huvud/hals, urinblåsa/övre urinvägar, prostata och matstrupe/magsäck. Eller göra som Västra Götalandsregionen och digitalisera hela cancerkedjan, vilket blir extra viktigt med rådande brist på patologer. I Stockholm och på Gotland prövas screening för att snabbare hitta kolorektal cancer, eftersom det är lika effektivt som för att hitta bröstcancer. För kvinnor mellan 50 och 69 år, som deltar i ett screeningprogram, minskar risken att dö i bröstcancer med 40 procent. För alla åldrar minskar risken med 23 procent. I Danmark har man goda erfarenheter av standardiserade behandlingsplaner så kallade ”pakkeforløb”, vilket bland annat lett till att överlevnaden ökat, väntetiderna kortats och patienterna blivit nöjdare.

Den svaga vänsterregeringen lägger dock inga förslag på riksdagens bord. Propositionslistan från Socialdepartementet är tom. Det duger inte. Sverige kan mer.

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot
socialpolitisk talesperson

Carl Johan Sonesson (M)
regionråd och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen
Region Skåne