Pengar 004På årets sista sammanträde med sjukvårdsnämnden för Skånes universitetssjukvård, SUS, beslutade ordförande Joakim Sandell (S) att dra tillbaka ärendena om SUS budget och intern kontroll för 2016. Beslutet ska i stället tas den 26 januari 2016, det vill säga när året som budgeten ska gälla för redan har inletts.

Att nämnden först i slutet av januari 2016 ska fatta beslut om 2016 års internbudget för SUS begränsar kraftigt möjligheterna att budgeten kan hållas. Ursprungen till problemet är den sena budgetprocessen, med regionfullmäktiges budgetbeslut först i slutet av oktober. Allians för Skåne är av uppfattningen att Region Skånes budget bör tas i juni, för att nämnder och förvaltningar skulle ha tid att göra ordentliga budgetberedningar för godkännande i god tid innan budgetarna ska träda i kraft efter årsskiftet.

Med tanke på den ekonomiska situation som Region Skåne befinner sig i efter att Styret 2014 meddelade att effektiviseringskraven tas bort, för att därefter ändra sig under 2015, så är det av yttersta vikt att förvaltningarna får budgetar i god tid så att de har en chans att hålla dem.

Johan Folin