Ekonomin i Region Skåne visar efter november 2015 på en svag förbättring. Nettokostnadsutvecklingstakten har sjunkit till 5,6 procent, jämfört med efter oktober månad då den låg på 6,1 procent. Det är visserligen fortfarande en ökning av kostnaderna som ligger oroande högt, och klart över vad som är långsiktigt hållbart, men det är en rörelse i rätt riktning. 2012 och 2013 var motsvarande siffror 1,9 respektive 2,0 procent.

Foto: Leo Reynolds, CC 2.0. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/

Fel färg. Foto: Leo Reynolds, CC 2.0.

Det prognostiserade resultatet för helåret 2015 har på samma sätt förbättrats. I stället för -88 miljoner kronor beräknas resultatet landa på -21 miljoner kronor, vilket är 360 miljoner kronor sämre än vad som har budgeterats.

Efter september låg det beräknade resultatet för Region Skåne 751 miljoner kronor under budget. Resultatet ”förbättrades” efter att överskottsmålet i oktober skrivits ned från 2 till 1 procent. Efter denna budgettekniska fint beräknades helårsresultat för 2015 hamna på 426 miljoner kronor under budgeterat resultat.

Tillgängligheten fortsätter samtidigt att minska. Väntetiden till operation eller åtgärd, där målet är att 70 procent ska få vård inom 60 dagar, låg efter november på 63 procent. För ett år sedan klarades målet, då låg det på 71 procent.

Personalens sjukfrånvaro ligger fortsatt högt, och ökar. Till och med oktober 2015 låg den på 16,76 dagar, vilket ska jämföras med siffran för ett år sedan på 15,52.

Att skattekraften i Skåne förblir svag, och försämras i relation till övriga riket, borde samtidigt leda till åtgärder. Skåne har lägst sysselsättningsgrad av alla svenska regioner/landsting. Detta manar till snar handling, inte minst för en fortsatt fördjupad integration av arbetsmarknaden i Öresundsregionen.

Jonas Duveborn