På regionstyrelsens sammanträde den 10 december skulle de fatta beslut om att godkänna utvärderingen av Malmöfestivalen 2015 samt att Region Skåne även skall närvara på Malmöfestivalen 2016. Ärendet blev dock återremitterat av en enig regionstyrelse.

Foto: Linda Allansson Wester

Malmöfestivalen 2015. Foto Linda Allansson Wester

Allians för Skåne tycker att är olyckligt att det viktiga demokratiarbete med medborgardialog, som Region Skåne har gått i spetsen för tidigare, har avtagit betänkligt under innevarande mandatperiod. Krav på medborgardialog finns visserligen inskrivet i nämndsreglementet (med undantag för regionstyrelsen), men det är för otydligt och för vagt skrivet. Arbetet med medborgardialog har hanterats mycket styvmoderligt av styret under 2016. Det har varit fina ord och visioner men förhållandevis lite verkstad jämfört med när Region Skåne hade fyra beredningar för medborgardialog.

Region Skåne behöver vara ute och möta medborgarna i betydligt högre utsträckning, något som styret förvisso nu delvis insett eftersom de valde att återremittera ärendet för att kompletteras med vilka evenemang som Region Skåne bör delta på, utöver Malmöfestivalen. Det är iallafall ett steg i rätt riktning. Däremot är det beklagligt att nämnderna inte själva är mer aktiva. De har ett uppdrag och då räcker det inte att åka på Malmöfestivalen en gång om året för att möte medborgarna. Demokratiberedningen har i uppgift att stötta nämnderna, vilket även det är ett otydligt uppdrag. Särskilt med tanke på att styrets intresse för medborgardialog varit tämligen svalt under 2015.

Sjukvårdsnämnd Sund, ska dock ha en eloge eftersom de biföll ett initiativärende från alliansen i september, gällande att ta fram en plan för dialog kring barn- och ungdomspsykiatri samt att diskutera lämpliga metoder för detta tillsammans med demokratiberedningen.

Det är dags att styret och fler nämnder tar medborgarna och behovet av dialog med dem på allvar.

Camilla Westdahl