Från vänster: Birgitta Södertun (KD), Carl Johan Sonesson (M), Birte Sandberg (C), Gilbert Tribo (FP). Allians för Skånes gruppledare.

Från vänster: Birgitta Södertun (KD), Carl Johan Sonesson (M), Birte Sandberg (C), Gilbert Tribo (FP). Allians för Skånes gruppledare.

Redan årets första uppföljning visade att ekonomin i Region Skåne befann sig i fritt fall. Överskottet från 2014 på 647 miljoner kronor var borta. Kostnadsutvecklingen galopperade utan att skåningarna fick mer vård för pengarna. Köerna växte. Allians för Skåne krävde då åtgärder.

Det dröjde dock till juni innan Socialdemokraterna och Miljöpartiet agerade. Ändå blev det bara en uppmaning till nämnderna att pausa reformer, vilket var klart otillräckligt. Alliansen fick då igenom att regiondirektören till nästa sammanträde skulle återkomma med förslag för att få ekonomin under kontroll.

Inga nya förslag presenterades dock. Detta medförde att ett särskilt uttalande antogs om att budgeten ska hållas – något som definitivt inte borde behöva påtalas. Regiondirektören fick dessutom på nytt i uppdrag att ta fram åtgärder för att få ordning på ekonomin.

I oktober presenterades i stället en teknisk ombudgetering för 2015. Lejonparten av det ekonomiska underskottet på nästan 900 miljoner kronor jämfört med budget doldes genom en nedskrivning av överskottsmålet från 2 till 1 procent. En sådan lösning gör det svårare att långsiktigt upprätthålla kravet på god ekonomisk hushållning. Särskilt när det upprepas. Som när S och MP nyligen trixade igenom sin budget för 2016 genom att på nytt tubba på överskottsmålet. Styret genomför sin kostnadsdrivande politik utan att finansiera den ansvarsfullt.

Under hela den här perioden har Alliansen fört en konstruktiv oppositionspolitik. Vi har granskat, kritiserat och föreslagit bättre åtgärder. När det nu i december, på årets sista sammanträde med regionstyrelsen (10/12), ska diskuteras bättre ekonomi igen kan vi konstatera att av de 16 nya åtgärder som föreslås fanns bara tre med från början. Alliansen har initierat tolv av punkterna.

 1. Att ta fram en strategi för hur antalet inställda patientbesök beroende på oanmäld frånvaro snarast ska kunna minska.
 2. Att införa ett IT-system med ”single sign-on”, innebärande att användare endast behöver logga in vid ett tillfälle för att komma åt information i olika system.
 3. Att säkerställa faktureringsrutiner för vård av patienter från andra län.
 4. Att undersöka möjligheterna att samordna verksamheten vid Skåne European Office i Bryssel med andra aktörer.
 5. Att vidta åtgärder i syfte att åstadkomma en effektivare användning av befintliga vårdplatser, bl a genom minskning av antalet medicinskt färdigbehandlade patienter.
 6. Att vidta åtgärder i syfte att åstadkomma en effektivare användning av befintliga vårdplatser, bl a genom minskning av antalet medicinskt färdigbehandlade patienter.
 7. Att i arbetet med förenkling av administrationen kring patientavgifter återkomma till regionstyrelsen för att avrapportera effekterna av det nuvarande systemet.
 8. Att initiera en översyn av Region Skånes samtliga informationskanaler i syfte att öka samordning och synkronisering, och reducera kostnader.
 9. Att införa tydligare och mer långtgående hygienkrav i vården.
 10. Att utreda om personalen kan erbjudas att arbeta på ett annat och friare sätt än i dag, till exempel förlägga sin arbetstid annorlunda.
 11. Att återkomma till regionstyrelsen med redovisning och kostnadsspecifikation av samtliga pågående och planerade projekt.
 12. Att återkomma till regionstyrelsen med en rapport av hur och i vilken omfattning konsulter anlitas i Region Skånes verksamhet.

En långsiktigt stark ekonomi är en förutsättning för att trygga verksamheten och ge skåningarna en god hälso- och sjukvård. Därför kommer vi fortsatt att ligga på så hårt vi kan för att få S och MP att sluta vela och i stället agera för Skånes bästa.

Carl Johan Sonesson (M)
Gilbert Tribo (L)
Birte Sandberg (C)
Birgitta Södertun (KD)