Maria Malmer Stenergard 620

I regeringens och Allianspartiernas migrationsuppgörelse ingår ett tillskott till kommuner och landsting som ska fördelas enligt vissa principer. Många kommunföreträdare och medborgare reagerade när regeringen lät publicera en preliminär fördelning av stödet. En del kommuner, som Kristianstad, upplevde att de tagit ett större ansvar för flyktingmottagningen än vad som återspeglades i fördelningen.

Kommuner, Sveriges kommuner och landsting och enskilda medborgare har mot denna bakgrund försökt att få del av beräkningarna som ligger till grund för den preliminära fördelningen. Samtliga har gått bet.

Jag försökte själv via Riksdagens utredningstjänst, men svaret till dem var att beräkningarna inte lämnas ut, eftersom de betraktas som arbetsmaterial och därmed inte utgör allmän handling.

Jag gjorde en egen formell begäran och fick återigen nej. Jag fick veta att om jag inte var nöjd med beslutet kunde jag begära att ansvarigt statsråd skulle pröva frågan. Jag gjorde det den 30 november. Men jag har fortfarande inte fått något svar, trots att sådana frågor ska prövas skyndsamt. Det följer av grundlagen. Så här skriver Justitieombudsmannen (JO) i frågan:

Den som begär att få del av en allmän handling som inte innehåller sekretessbelagda uppgifter har rätt till det. Enligt 2 kap 12 § Tryckfrihetsförordningen ska myndigheten ge honom eller henne möjlighet att ta del av handlingen genast eller så snart det är möjligt. En sådan begäran ska enligt 2 kap 13 § Tryckfrihetsförordningen behandlas skyndsamt. (…) Besked i en utlämnandefråga bör normalt lämnas samma dag.

Trots att besked alltså normalt bör fattas samma dag, har jag på över en vecka inte fått något besked. Jag ställde en interpellation till finansminister Magdalena Andersson (S) i frågan och fick igår svar av civilminister Ardalan Shekarabi (S). Följande framkom vid vår debatt.

  1. Civilministern kunde först inte ge besked i sakfrågan utan hänvisade till ansvarigt statsråd.
  2. På frågan vem som är ansvarigt statsråd fick jag inget svar.
  3. Plötsligt fick jag dock besked i sakfrågan: Det här är arbetsmaterial som inte kan lämnas ut. När regeringen fattat definitivt beslut om fördelning blir beräkningarna allmänna handlingar, men det är inte säkert att de då heller kommer att lämnas ut.
  4. När jag tackade för beslutet i sakfrågan, som jag uppfattade att han gett på stående fot i kammaren, svängde han och sade att han inte ville föregripa beslutet om min begäran. Men nu hänvisade han inte till ansvarigt statsråd, utan till regeringen.

Civilministern avslutade med dessa ord: ”Detta regleras ju i vår grundlag, och det är precis den ordning som Regeringskansliet och regeringen följer i de frågor som handlar om utlämnande av allmänna handlingar. Det är självklart den ordning som följs också i detta ärende.”

Jag skulle vilja påstå, med hänvisning till JO-citatet ovan, att regeringen inte alls följer vår grundlag. Det är i varje fall inte självklart.

Själv avslutade jag debatten så här: ”Då kvarstår naturligtvis min centrala fråga: Hur ska regeringen kunna granskas, och hur ska kommuner och enskilda medborgare kunna försäkra sig om att fördelningen följer överenskomna principer och kravet på likabehandling av kommunerna? Jag känner mig nu aningen mer förvirrad än när vi började den här debatten, så jag tror att jag får anledning att återkomma på ett eller annat sätt.”

Och ja, det kommer jag att göra. Jag förutsätter fortfarande att regeringen har gjort fördelningen enligt överenskomna principer, men fördelningen måste kunna granskas. Annars kan man lätt få intrycket att regeringen döljer något.

Maria Malmer Stenergard (M)
riksdagsledamot från Åhus