I onsdags samlades hälso- och sjukvårdsnämnden för att ta beslut om en rad viktiga frågor för skånsk sjukvård. Allians för Skåne fick under sammanträdet igenom en rad olika satsningar som sammantaget flyttar fram positionerna för skånsk sjukvård.

Allians för Skåne föreslog följande:

 1. Hälso- och sjukvårdsnämndens internbudget 2016

– Höjd grundersättningen i hälsovalet för de mest sjuka 1 kr mer i ersättning per individ +15 miljoner kronor.

– Höjd ersättningen för alla utom läkare till övriga vårdgivares hembesök i ackrediteringsvillkoren räknas in i täckningsgraden med en faktor multiplicerad med 3,0 + 4,8 miljoner kronor.
– Höjd ersättning för läkares hembesök till prioriterade patienter i ackrediteringsvillkoren från förslagets 2 900 kr till 3 000 kr + 4 miljoner kronor.
– Vårdhygien för privata vårdgivare +1,8 miljoner kronor.
– E-hälsa +5 miljoner kronor läggs på olika hälsovals enheter för att stimulera nya projekt med E-hälsa.

 1. Fördelning av tillgänglighetspaket

– Avdelningar för utskrivningsklara patienter ska inrättas på alla sjukhus. Förslaget röstades ner istället ska en utredning tillsättas för att kolla närmare på frågan.

– Att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att initiera ett arbete med kommunförbundet Skåne med syfte att tillsammans med kommunförbundet Skåne utreda möjligheterna att inrätta en gemensam vårdgaranti med en bortre tidsgräns för dyslexi och dyskalkyliutredningar.

– Att 12,5 miljoner miljoner kronor avsätts till att inrätta ca 10 närsjukvårdsteam i hela Skåne som ska arbeta förebyggande mot de mest sjuka. Hälso- och sjukvårdsdirektören ska återkomma med ett förslag hur denna verksamhet ska vara utformad.

 1. Patientavgifter 2016

Allians för Skåne yrkarde avslag på ärendet i sin helhet och yrkade istället följande: Att en parlamentarisk grupp inrättas med en representant från varje parti i hälso- och sjukvårdsnämnden som får i uppdrag att till den 18 mars se över och komma fram med ett förslag på hur alla patientavgifter i Region Skåne bör vara utformade. I uppdraget ska den parlamentariska gruppen analysera vilka eventuella konsekvenser som en förändring av patientavgifterna får. Under arbetets gång ska patienter, medarbetare och patientföreningar och andra berörda parter höras. Förslaget röstades igenom.

14- 24. Ackrediteringsvillkor

Allians för Skåne föreslog att Ersättningen för hälsosamtal ska höjas med syfte att alla nyanlända ska få tillgång till hälsosamtal. Förslaget röstades ner.

Vidare föreslog allians för Skåne att hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att se över och utreda hur Region Skåne framöver kan se till att stimulera att äldrevårdcentralerna utvecklar sin verksamhet och anpassar sin verksamhet till de äldre. Röstades igenom.

 1. Central prioritering av ST-tjänster inom Region Skåne 2016
  Allians för Skåne yrkade att två ST tjänster av 33 st. ska fördelas till allmänmedicin. Styret föreslog inga nya tjänster. Förslaget röstades ner.
 2. Idéburet offentligt partnerskap: Röda korsets barnverksamhet
  Allians för Skåne yrkade att Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att se över hur Region Skåne kan skapa bättre förutsättningar för Röda Korsets barnverksamhet att ta hand om det höga söktryck samt de långa väntetider som finns idag och framöver. Förslaget röstades igenom.
 3. Strategi för inrättande familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet i varje kommun.

Allians för Skåne yrkade att en konkret handlingsplan för hur strategin ska bli verklighet tas fram senast till mötet den i maj. Utöver vad som nämns i strategin ska handlingsplanen också redogöra för hinder som står i vägen för bildandet av fler familjecentraler samt hur dessa hinder kan avhjälpas. Förslaget röstades igenom

 1. Initiativärende: Trygga vården för flyktingar.

Allians för Skåne föreslog i ett initiativärende att de 182 miljoner kronorna som staten delar ut i extra statsbidrag för vård till flyktingar ska prioriteras på följande sätt: Hälsosamtal till alla nyanlända, barn och ungdomspsykiatrin, slutenvårdspsykiatrin, öppenvårdspsykiatrin, Röda korsets centrum för krigs och tortyr skadade och Rädda Barnen. Förslaget ska vidare beredas och beslutas på nästa hälso- och sjukvårdsnämnd.

 

 

Mattias Brage (L)