På uppdrag av regeringen ska Sverigeförhandlingen möjliggöra ett snabbt genomförande av nya höghastighetsjärnvägar mellan Stockholm-Göteborg och Malmö-Stockholm. En enormt viktig infrastruktursatsning – inte bara för de tre storstäderna utan för Sverige i stort med en förväntad ökning av både bostadsbyggande och näringslivstillväxt. För Skåne i stort är detta positivt men en hel del skåningar kommer tyvärr att känna av även negativa konsekvenser vilket än så länge inte belysts då Region Skåne valt att inte låta alla berörda kommuner vara med i det inledande skedet.

Järnvägssatsningen förväntas vara klar 2035 och kosta närmare 200 miljarder kronor. Detta betalas inte bara av staten utan även av regioner, kommuner, genom brukaravgifter och privata investerare, vilka också ska kunna vara med och påverka. Just nu pågår arbetet av att ta fram värdet på de nyttor man förväntas få. Dock är det så att alla kommuner och skåningar inte kommer att få någon direkt nytta av tågen som åker förbi i 320km/h men man får ändå vara med och betala, på regionskattesedeln om inte annat. Majoriteten av de skånska kommunerna har också väldigt lite att säga till om – Region Skåne har tillsammans med sju av de största kommunerna tagit fram Skånebilden som en inlaga till förhandlingen medan övriga 26 kommuner i dagsläget inte fått göra sin röst hörd. Medborgarna ska kunna förvänta sig att de lokalvalda politikerna har en möjlighet att påverka Sverigeförhandlingen i en riktning så att de negativa konsekvenserna minimeras och de positiva maximeras.

Genom de nya järnvägarna förväntas ungefär 25 procent av stambanans kapacitet att frigöras men på grund av både planerat underhåll och en ökning av godstrafiken så det är osannolikt att det blir så mycket kapacitet kvar till regionaltågen att nyttja. Vilken exakt sträckning som blir aktuellt måste också snarast slås fast så att de kommuner som kommer att få en ny barriär i landskapet har en chans att planera för detta. Annars finns det risk att den bostadsbyggnation som planeras för de kommande åren inte kan genomföras vilket allvarligt skulle motverka Sverigeförhandlingens syfte. Eftersom det inte kan byggas så mycket mer i Malmö och Lund måste stora delar av byggandet ske i de kommuner där det inte kommer att bli några stopp. Region Skåne måste därför aktivt planera för anslutningstrafik så att de som känner av de negativa konsekvenserna av järnvägen ändå kan känna att man har en chans att få ut något bra av densamme. I annat fall riskerar kommuner som Eslöv och Höör som idag blir förbikörda av Öresundstågen också att bli det fortsättningsvis – men nu av ett höghastighetståg.

Centerpartiet är självklart positiv till höghastighetståg, och vi stödjer Sverigeförhandlingens syfte. Men vi vill samtidigt att en dialog med kommunerna kommer till stånd och att fler kommuner ges möjlighet att planera för sin nya situation. På så vis integrerar vi inte bara hela Sveriges tågtrafik bättre, utan gör hänsynen till den regionala trafikplaneringen till den viktiga del av nationella satsningar den förtjänar att vara.

Annette Linander

Annette Linander (C)
regionfullmäktigeledamot från Eslöv