Det extrainsatta sammanträdet med regionstyrelsen före dagens regionfullmäktige (24/11) hade utöver det sent hanterade Trafikförsörjningsprogrammet, som var uppe efter återremiss, att hantera förslag på ytterligare kostnadsreducerande åtgärder. Även detta ärende har hanterats sent och det har därför inte varit möjligt för ledamöterna att sätta sig in i Styrets nytillkomna förslag och väga dem mot andra yrkanden. Ekonomin och förslag på ytterligare kostnadsreducerande åtgärder var uppe på förra sammanträdet med regionstyrelsen, men återremitterades då också. Av samma skäl.

Man kan konstatera att i det förslag till beslut som låg på regionstyrelsens bord i dag hade flera av Alliansens förslag arbetats in. Det var:

 1. Att ta fram en strategi för hur antalet inställda patientbesök beroende på oanmäld frånvaro snarast ska kunna minska.
 2. Att införa ett system med ”single sign-on”, innebärande att användare endast behöver logga in vid ett tillfälle för att komma åt information i olika system.
 3. Att säkerställa faktureringsrutiner för vård av patienter från andra län.
 4. Att samordna verksamheten vid Skåne European Office i Bryssel med andra aktörer.
 5. Att åstadkomma en effektivare användning av befintliga vårdplatser, bland annat genom minskning av antalet medicinskt färdigbehandlade patienter.
 6. Att säkerställa genomförande av kompletterande läkemedelsgenomgångar i syfte att minska riskerna för patienter som använder flera olika läkemedel.

Ytterligare åtgärder för att långsiktigt komma till rätta med en ekonomi i fritt fall krävs dock. Därför föreslog Alliansen inför dagens möte:

 1. Att konkurrensutsätta fler servicefunktioner.
 2. Att i arbetet med förenkling av administrationen kring patientavgifter återkomma till regionstyrelsen för att avrapportera effekterna av det nuvarande systemet.
 3. Att initiera en översyn av Region Skånes samtliga informationskanaler i syfte att öka samordning och synkronisering och reducera kostnader.
 4. Att initiera en utredning om att införa fler vårdval i Region Skåne, inledningsvis bör det fokuseras på vårdval för barnsjukvård, fritt val av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, öron/näsa/hals och allmänpsykiatri.
 5. Att införa tydligare och mer långtgående hygienkrav i vården.
 6. Att undersöka om Region Skånes lokaler kan användas mer effektivt. Inte minst handlar det om utrymmen för vård. För att öka vårdproduktionen finns det anledning både att se närmare på schemaläggningen av personal så att operationslokaler kan användas under en större del av dygnets timmar än i dag, och att undersöka möjligheterna att låta externa vårdgivare hyra in sig på kvällar och helger.
 7. Att undersöka om personalen kan erbjudas att arbeta på ett annat och friare sätt än i dag, till exempel förlägga sin arbetstid annorlunda. Det skulle till exempel kunna handla om att öka den tid som operationsrobotarna används.
 8. Att återkomma till regionstyrelsen med en redovisning av alla pågående och planerade projekt och specificera kostnaden för vart och ett av dem.
 9. Att återkomma till regionstyrelsen med en rapport av hur och i vilken omfattning konsulter anlitas i Region Skånes verksamhet.
 10. Att ta fram ett förslag på hur en indexering av taxorna i kollektivtrafiken skulle kunna se ut.

Jonas Duveborn