IMG_3572

Ronny Johannessen (M)

På dagens regionfullmäktigesammanträde var kulturplanen uppe för debatt och beslut. Alliansen, genom Ronny Johannessen (M) 2 vice ordförande i kulturnämnden valde då att bifoga ett tilläggsyrkande, med direktiv till kulturnämnden. De senaste veckorna har läget förändrats vad gäller antalet asylsökande och det innebär att vi måste arbeta än mer aktivt med att förbättra integration och möjligheterna till självförsörjning.

På regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 2 november bifölls ett initiativärende från Moderaterna som bland annat innehöll följande skrivning: ”att samtliga pågående projekt i Region Skåne inom avdelningarna regional utveckling och kultur omedelbart granskas och utvärderas för att se om medel kan omfördelas för att förbättra och effektivisera integrationen”.

Med anledning av detta ansåg fullmäktige att även kulturnämnden skall arbeta med detta. Särskilt nu när kulturplanens omfattning skall bli verklighet. Samhället står inför en stor utmaning och genom den kraft kulturen har kan vi skapa bättre integration och bidra till att fler skånska invånare kommer i arbete. Detta är prioriterat och av högsta vikt.

Alliansens yrkade innebär att regionfullmäktige skall uppdra till kulturnämnden att samtliga pågående projekt i Region Skåne inom avdelningen kultur granskas och utvärderas för att se om omprioriteringar kan göras för att förbättra och effektivisera integrationen. Detta yrkande bifölls av Alliansen, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Camilla Westdahl