Folkhälsomyndigheten, Världshälsoorganisationen, EU:s smittskyddsmyndighet, Internationella röda korset, Världsbanken och Västra Götalandsregionen har en sak gemensamt – de ställer sig alla bakom metoden med sprututbyte.

Sprutbytesprogrammet startade som ett försök i Lund 1987. Sedan 2006 är det tillåtet att införa sprututbyte i hela landet men kommuner har vetorätt. Programmet innebär att personer med ett missbruk får tillgång till rena sprutor men är samtidigt så mycket mer. Sprututbyte har utvecklats från att vara ett rent hiv-förebyggande initiativ till att bli ett brett forum för medicinska och psykosociala insatser. Patienterna testas för hiv och hepatit, samt erbjuds vaccination mot hepatit A och B. Många medicinska problem åtgärdas i öppenvård. Ett övergripande mål är att etablera kontakt mellan missbrukarna och socialtjänst samt beroendeklinik. Sprutbytesverksamheterna i Lund och Malmö är lyckade. Helsingborg och Kristianstad har också startat upp verksamheter och översyn pågår att öppna upp på fler platser.

Sedan 2010 har den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige ökat kraftigt från 462 till 765 dödsfall per år. Men i Skåne har dödligheten i stort sett hållit sig på samma nivå sedan slutet av 90-talet, troligen till stor del på grund av det aktiva arbete som bedrivits inom Region Skåne.

I Skåne var vi först i landet med sprututbyte, Allians för Skåne har drivit fram ett försöksprojekt med Naloxon som nässpray för att upphäva överdoser och vi var först med vårdval inom läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatmissbruk, kallat Laro.

Det innebär en risk varje gång personer delar på en nål, och varje gång vi inom hälso- och sjukvården förhindra det minskar den risken. Sprututbytet är ett verktyg i det mycket viktiga smittskyddsarbetet – ett led i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet mot blodsmitta.

Så här kommer en uppmaning till Marina Johansson (S). Sätt inte stopp för att införa sprututbyte i Göteborgs stad! Låt inte moral och förutfattade meningar styra vilken missbruksvård som bedrivs i Göteborg utan låt evidensen styra tillsammans med en dos medmänsklighet.

Ulrika Heindorff (M)
riksdagsledamot från Helsingborg
Caroline Hedenström (M)
2:e vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård
Region Skåne