För tio år sedan väntade mer än 12 500 skåningar längre än 90 dagar för att få den operation de hade behov av. Och vårdköerna för att komma till ett första besök hos vården var lika långa. Sen fick Alliansen makten och vårdköerna till operation i Skåne minskade till under en tredjedel fram till 2014. Antalet väntande på besök gick ner till mindre än en femtedel. Nu styr Socialdemokraterna åter tillsammans med Miljöpartiet och köerna växer redan explosionsartat.

Tillgängligheten var dålig och köerna långa när Femklövern med Alliansen och Miljöpartiet fick förtroendet av skåningarna att ansvara för Region Skåne i valet 2006. Under två mandatperioder arbetade Femklövern för att stärka patientmakten. Tolv stycken vårdval infördes och viktigast av allt fick skåningarna med hälsovalet möjlighet att själv välja vårdcentral. Det har lett till mer patientmakt och 30 nya vårdcentraler i Skåne.
Ja, i dag kan det kännas konstigt att du förut inte fick lov att välja din egen vårdcentral, men i det rödgröna Skåne var det politikerna som visste bäst.

År 2010 infördes den så kallade kömiljarden av Alliansregeringen. En miljard kronor delades ut till de landsting och regioner som var bäst på att ge vård i god tid. Och det fungerade.

Vårdköerna i Skåne kortades kraftigt. Tack vara kömiljarden och ett tydligt fokus på patientmakt från Alliansen i Region Skåne. Region Skåne blev bland de bästa i landet på att leverera vård i tid. Det gav friskare patienter, gladare medborgare och pengar i kassan till Region Skåne. Över 100 miljoner kronor bidrog kömiljarden till Region Skånes vård varje år.

Men när den nuvarande rödgröna regeringen tillträdde valde de att ta bort kömiljarden. Varför är det nog ingen som förstår. Trots fortsatt alldeles för långa vårdköer i både Skåne och Sverige väljer man att ta bort den kömiljard som bevisligen stimulerat vården att korta vårdköerna.

Och nu har vi åter långa vårdköer. Inte minst i Skåne.

Nyligen skrev Sydsvenskan om att Skåne rent av har längst vårdköer i landet. Hur kunde detta ske? Hur kunde den goda tillgängligheten och de kortade köerna vändas till Sveriges längsta köer? På mindre än ett år dessutom.

Det skåningarna har fått i stället för ett starkt patientfokus är ett fokus på att begränsa etableringsrätten av privata vårdcentraler. Det är det socialdemokratiska svaret på vårdens utmaningar. Att begränsa patentens makt att välja själv.

Prestationsbaserad ersättning är ett effektivt sätt för att sätta fokus på tillgängligheten precis som Alliansregeringen gjorde med kömiljarden. Tillgängligheten måste vara en fråga i fokus för högsta politiska ledningen. Men i den rödgröna politiken finns ingetdera. Vi ser dock med glädje nya regiondirektörens engagemang för frågan och vill vara tydliga med att han har vårt fulla stöd i det arbetet.

Varför har de rödgröna förlorat fokusen på patientmakt och varför togs kömiljarden bort? Det rödgröna styret i Region Skåne och i riksdagen blir skåningarna svaret skyldig.

Ett ljus i det rödgröna mörkret är att Alliansen i riksdagen har säkrat att rödgröna regeringen backar och inte längre vill stoppa privata vårdcentraler från att etablera sig där de efterfrågas.

Mörka orosmoln finns dock fortfarande kvar på himlen då vi ännu inte vet hur regeringen tillsammans med Vänsterpartiet vill bakbinda de privata vårdcentralerna och bestämma exakt hur de ska återinvestera sina intäkter. Och i Region Skåne fortsätter rödgröna styret sin kamp mot valfriheten och försöker stoppa flera av de vårdval som Alliansen fick igenom tillsammans med Miljöpartiet. Ett Miljöparti som senaste året tyvärr blivit allt mer rött och allt mindre grönt.

Det är dags för de rödgröna, både i regionen och nationellt, att plocka bort sina ideologiska skygglappar. Verkligheten talar sitt tydliga språk. Den rödgröna politiken leder till längre vårdköer och mindre patientmakt

Så låt oss skicka en uppmaning till våra rödgröna kollegor i regionfullmäktige och riksdagen: Fokusera på tillgänglighet och kvaliteten i den vård som utförs istället för att fokusera på vem som utför vården. Och se till att satsa på att stärka patientmakten och minska vårdköerna så som Alliansen gjorde. Då kan sjukhusen och vårdcentralerna ge skåningarna den vård de behöver, när de behöver den. Inte ett halvt år senare.

Caroline Hedenström (M)
2:e vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård
Niels Paarup-Petersen (C)
ledamot i sjukvårdsnämnd Sus
Ulrika Heindorff (M)
riksdagsledamot från Helsingborg
Kristina Yngwe (C)
riksdagsledamot från Ystad