Det ekonomiska läget i Region Skåne har varit ansträngt under hela 2015, trots att Alliansen efterlämnade ett stort överskott från 2014. Resultatet ser i år ut att bli 800 miljoner kronor sämre än vad som har budgeterats. Inför beslutet om fortsatta kostnadsreducerande och intäktsförstärkande åtgärder på regionstyrelsens sammanträde på torsdagen (5/11) lade Allians för Skåne en rad tilläggsyrkanden.

– Det handlar om sådant som förenklingar och att se över kostnader för projekt och konsulter, säger oppositionsledaren Carl Johan Sonesson (M).

– Men det handlar också om att gå emot de försämringar för skåningarna som S och MP hade föresatt sig, fortsätter Gilbert Tribo (FP). I sitt ursprungsförslag ville de begränsa rätten att välja, vilket är ett hot mot de tretton vårdval som finns.

– Det förslaget lyckades vi avvärja, säger Birte Sandberg (C). Regionstyrelsen beslöt att återremittera ärendet så att alla våra goda förslag kan tas tillvara i stället för att på grund av den hastiga processen bara köras över.

– Det behövs helt klart en tydligare och mer bastant styrning av Region Skåne, avslutar Birgitta Södertun (KD). Det vinglande vi har upplevt så här långt under mandatperioden gör ingenting bättre. Med Alliansens hjälp styrs Skåne rätt.

Jonas Duveborn