Att Region Skåne med 33 000 anställda ska vara en attraktiv arbetsgivare är både en självklarhet och en nödvändighet. Nödvändigt för att både kunna attrahera ny arbetskraft och för att behålla kompetenta medarbetare, och självklart eftersom man som anställd ska kunna förvänta sig detta av en så stor organisation.

Därför är det med oro som vi nu betraktar utvecklingen under den styrande minoriteten med S och MP vilka inte tillräckligt uppmärksammar den uppstådda situationen.
Region Skåne är i dag inte en tillräckligt bra arbetsgivare vilket resulterar i, och kommer att fortsätta att resultera i, ökade kostnader för inhyrd personal. Detta är allt för kortsiktiga lösningar som kostar stora summor pengar, pengar som i stället behövs för att stärka vården som helhet. Centerpartiet vill därför se över möjligheterna för Region Skåne att starta ett eget internt bemanningsbolag. Detta skulle innebära att personalen ges en utökad flexibilitet, verksamheterna skulle få en kontinuitet vad gäller personal och Region Skåne skulle kunna erbjuda sina anställda ett viktigt mervärde. Och detta utan ökande eller till och med onödiga kostnader.

För att Region Skåne ska bli en riktigt attraktiv och omtyckt arbetsgivare behöver vi också renodla personalens roller. Region Skåne behöver bli bättre på att kunna erbjuda fler enkla arbeten som kan fungera som en värdefull ingång i arbetslivet. Exempel på detta är att öka andelen serviceanställda inom vården som kan utföra viktiga men inte vårdande arbetsuppgifter. Flexibilitet, rätt kompetens på rätt plats och kortare väg in till jobben i Region Skåne dämpar både arbetslösheten, stärker Region Skånes roll som arbetsgivare och den skånska skattekraften.

Annette Linander (C)
2:a vice ordförande
sjukvårdsnämnd Sund