Centralsjukhuset i Kristianstad.

Centralsjukhuset i Kristianstad.

På ett extrainsatt sammanträde i Sjukvårdsnämnd KRYH, som ansvarar för driftsledning av sjukvården i östra Skåne, tog Alliansen initiativ till utredning av möjligheterna att införskaffa en operationsrobot till sjukhuset i Kristianstad. Initiativet, som signerades oppositionsledare Per Einarsson (KD), Carina Zachau (M), Lars-Göran Wiberg (C) och Susanne Bäckman (FP), vann nämndens gehör.

År 2005 togs den första operationsroboten i bruk i skånsk sjukvård. Efter investeringsbeslut i regionstyrelsen i juni i år kommer Region Skåne att ha fem robotar att tillgå; fyra vid Skånes universitetssjukhus (SUS) och en vid Helsingborgs lasarett. Helsingborg blir därmed först jämte SUS att operera med denna teknik.

I regionstyrelseärendet konstateras att för de operationstyper där robotkirurgin nu lämnat utvecklingsstadiet och där störst volymer görs, bedöms tekniken mogen att sprida till fler sjukhus än SUS, då åsyftandes Helsingborg. Exempelvis gäller detta prostatacancer- och tarmoperationer. För patienten är fördelarna flera jämfört med traditionell operation.

Som grund för att inte investera i denna teknik vid sjukhuset i Kristianstad har i huvudsak tre skäl hittills framförts: Att kompetensen saknas, att investeringen är kostsam och att operationsvolymerna är för låga. Uppgifter vill nu göra gällande att den situationen har förändrats och att det därför finns anledning att göra en förnyad bedömning.

Sjukvården ska vara så jämlik som möjligt. Det betyder inte att allt ska erbjudas överallt, men att skillnader i utbud ska kunna motiveras på ett väl underbyggt sätt. Vi ser det som väsentligt att nämnden får frågan noga belyst.

På alliansens initiativ beslutade nämnden att förvaltningschefen får i uppdrag att utreda möjligheterna att införskaffa en operationsrobot till sjukhuset i Kristianstad. Utredningen skall belysa bedömda möjligheter att genomföra en sådan investering utifrån relevanta faktorer såsom kostnader, tillgänglighet, volymer och tillgång till kompetens. Utredningen ska redovisas för nämnden snarast möjligt, dock senast i mars nästa år.

Mattias Svensson