Det var en spretig partiledardebatt med tydliga inslag av käbbel som inledde budgetdebatten vid det pågående regionfullmäktigesammanträdet som avslutas i morgon kväll.

Henrik Fritzon (S) talade glädjande nog om vikten av att få ut mer vård per inlagd skattekrona och att det följsamheten till budgeten måste bli bättre. Han konstaterade att det har gjorts stora förbättringar de senaste åren och att det förenklingsarbete som Alliansen med Miljöpartiet påbörjade har gett många bra förslag.

Henrik Fritzon (S)

Henrik Fritzon (S)

Men tillgängligheten via telefon, och till besök och operation är för dålig. Halva tiden pratade Henrik Fritzon om ett förslag som inte längre finns, eftersom Styret ändrade sitt förslag sent på fredagseftermiddagen.

Nu innebär Styrets förslag ett budgeterat överskott på en procent, drygt 300 miljoner kronor, i stället för två procent (750 miljoner kronor) som Allians för Skåne föreslår. Överskottet är viktigt för att kunna hantera regionens skulder och de investeringskostnader som renovering och nybyggnationer vid regionens sjukhus ger upphov till.

Carl Johan Sonesson (M) vill gärna träda in i rollen som ekonomiskt ansvarig, och det är bra”, sade Fritzon. ”Men det vill inte jag”, hade varit angeläget att tillägga.

Carl Johan Sonesson (M)

Carl Johan Sonesson (M)

Carl Johan Sonesson frågade Fritzon om han tror på sin egen budget, eftersom Fritzon pratar om hur han helst vill ha det, vilket inte är det som han som regionstyrelseordförande har lagt fram.

Alliansen vill minska subventionerna av kollektivtrafiken, som sker på bekostnad av sjukvården. Det finns en hel del bra saker i Styrets budget. Det är dem som återfinns i Alliansbudgeten.

Skatterna höjs nationellt och även i många kommuner. Om Skåne också höjer skatterna så hämmas tillväxten ytterligare och chansen att få ökade skatteintäkter i framtiden minskar. Det går inte att finansiera välfärden med skattehöjningar.

Alliansens förslag är i stället en regional kömiljard som ska belöna kortare väntetider för nybesök och återbesök, och premiera undvikta undvikbara återinläggningar.

Under hela debatten gjorde Patrik Jönsson (SD) allt han kunde för att försöka få resten av åhörarna att tro på Jönssons påståenden om att andra har tagit till sig SD:s förslag, när sanningen är att SD imiterar övriga partier och ibland lägger liknande eller identiska förslag för att få det att se ut som att SD har stöd av de andra partierna.

Gilbert Tribo (FP)

Gilbert Tribo (FP)

Gilbert Tribo (FP) poängterade att Styret skär ner på Hälsovalet och lägger 89 miljoner kronor mindre på Hälsovalet, utbildningsplatser inom allmänmedicin och hembesök inom primärvården. Allians för Skåne har i stället föreslagit att 30 nya utbildningsplatser inom allmänmedicin ska tillföras per år under mandatperioden.

Styret minskar hembesöken med 30 miljoner kronor, vilket innebär att de mest sjuka äldre kommer att belasta akutmottagningarna i stället för att få förebyggande vård i sin trygga hemmiljö.

Alliansen reserverar 140 miljoner kronor i en särskild pott för att stimulera utveckling av e-hälsa. Kliniker som inför förbättringar genom e-hälsa får del av pengarna.

Birte Sandberg (C)

Birte Sandberg (C)

IT-systemen måste förenklas, påpekade Birte Sandberg (C). Single sign-on, det vill säga att medarbetarna bara behöver logga in en gång i stället för att logga in separat i varje enskilt system, måste komma på plats.

För att öka flexibiliteten för både verksamheterna och våra medarbetare ska en regiongemensam bemanningspool införas.

Birgitta Södertun (KD) klargjorde att höjd skatt riskerar tillväxten

Birgitta Södertun (KD).

Birgitta Södertun (KD).

och därmed också finansieringen av välfärden. Har vi verkligen vänt på alla stenar i vår egen verksamhet? Har vi den mest effektiva organisationen som vi kan frambringa? Det har kommit mer än 700 förslag till förenklingskommissionen, så det verkar onekligen som att det finns saker att göra.

300 miljoner kronor försvinner varje år på grund av missade besök inom sjukvården. Genom bättre möjligheter att av- och omboka besök kan svinnet minska.

Psykiatrin måste öppnas upp och vädras ur för att släppa in ny luft. Andra aktörer borde få vara med och utveckla slutenvårdspsykiatrin.

Och Vänsterpartiets Sara Svensson vill ge allt åt alla för allas alla pengar.

Johan Folin