Biogas är en mycket viktig pusselbit i arbetet till en fossilfri omställning. I Skåne, som är en av de platser i Sverige med allra störst biogaspotential, är det också en viktig näringslivsgren och regional utvecklingsfaktor.  Framtiden för produktion och infrastruktur ser också ljus ut. Inte minst i nordöstra Skåne där man i Kristianstad, strax efter Linköping, har det mest välfungerande biogassystemet i världen. Biogasproduktionen försörjer också med råge hela Kristianstads kommun. Vi ser en mycket positiv och stabil utveckling på biogasområdet, och detta vittnar inte minst de goda klimatresultaten om. Därför är vi mycket oroade över att Skånetrafiken nu planerar att fasa ut sina biogasbussar.

Genom infrastruktursatsningar och samverkan skapas värdefulla förutsättningar för det övergripande hållbarhetsarbetet i Skåne. Och ambitionsnivån är hög. I våras antog regionala utvecklingsnämnden målet att Skåne ska vara Europas ledande biogasregion år 2030. Färdplan Biogas, den avsiktsförklaring som 60 biogasaktörer och organisationer skrivit under och som Region Skåne samordnar är nyckeln i det arbetet.

En av de tyngsta parterna i Färdplan Biogas är Skånetrafiken. Biogas är också en mycket viktig komponent för att skånsk kollektivtrafik ska vara hållbar. Därför blir vi både förvånade och oroade när tjänstemän på Skånetrafiken meddelar att biogas ska fasas ut till förmån för el. Och låt oss vara tydliga här, inget energislag har i sig ett egenvärde och vi behöver fler än ett för att göra kollektivtrafiken såväl som samhället i stort helt fossilfritt. Därför är vi positiva till att man nu ympar in el-bussar, men då bör det ske på platser där man har en mindre etablerad biogasinfrastruktur och produktion. Vi är däremot mycket kritiska till att man samtidigt tar bort biogasbussarna.

Vi anser det vara både förhastat och fel väg att gå. Dessutom kan det komma att på ett negativt sätt påverka både trovärdigheten i Färdplan Biogas, skånsk närodlad biogasproduktion och inte minst hållbarhetsarbetet. Vi ställer oss även frågande till om och i så fall hur denna tvärvändning förankrats politiskt.

Biogasen är mycket viktig för Skåne, både ur ett hållbarhets och- utvecklingsperspektiv. Vi kräver att Skånetrafiken fortsätter använda biogas som miljövänligt fordonsbränsle i bussar och kommer att på olika sätt agera för att så ska ske.

Birte Sandberg (C) gruppledare, Region Skåne

Patrik Holmberg (C) regionfullmäktigeledamot, Region Skåne

Lars Hansson (C) regionfullmäktigeledamot, Region Skåne

Ingrid Karlsson (C) ersättare regionfullmäktige, Region Skåne