Lars Thunberg 620 border

Varför ska vi göra något för kommande generationer när de inte gjort något för oss? Den retoriska frågan, signerad Groucho Marx, får oss kanske först att skratta men den har också en allvarlig underton. Den väcker tankar om att vi ofta agerar kortsiktigt, utan tankar på kommande generationer. Det kan exempelvis gälla miljöområdet, där jag i min förra krönika skrev om att skånska kommuner är spjutspetsar och förebilder, både nationellt och internationellt.

Men Skåne ligger också i framkant på många andra områden där ett långsiktigt och hållbart fokus är helt nödvändigt. Ett exempel är tidiga insatser för barn som lever i utsatthet. Alla barn har ju rätt till en likvärdig utbildning och hälso- och sjukvård. Därför har Helsingborg och Landskrona tillsammans med Region Skåne sedan närmare tio år en samverkan betecknad PArT, Preventivt Arbete Tillsammans, kring barns hälsa och kunskaper. Arbetet har politisk förankring i kommunstyrelse och de nämnder som berör skola, socialtjänst, kultur och integration och leds av en politisk styrgrupp med stöd av förvaltningscheferna på tjänstemannasidan.

Vi känner väl till utbildningens stora betydelse för barns hälsa och framtidsutsikter, vilket också lyfts i ett flertal nationella utredningar och rapporter. Att klara grundskolan med godkända betyg minskar risken för bland annat framtida fysisk och psykisk ohälsa, missbruk och bidragsberoende. Men sambandet gäller också omvänt, ohälsa ökar risken för sämre skolprestationer.

Men en lyckad skolgång och god hälsa har inte bara betydelse för det enskilda barnet utan är också ett sätt att påverka samhällsutvecklingen. Vi utnyttjar samhällets resurser på et mycket mer kostnadseffektivt sätt och bidrar till ett hållbart samhälle. Kan vi dessutom fokusera insatserna på de riskgrupper av barn som statistiskt sett löper större risk att inte lyckas i skolan och har en högre risk att utveckla ohälsa är det ännu bättre. Det bidrar exempelvis till att de även riskerar framtida arbetslöshet och behov av ekonomiskt bistånd och sjukvård, vilket kräver samhälleliga resurser. Förutom det mänskliga lidandet.

En bonus för samhället är att det som gynnar barn i riskgrupper även gynnar de flesta andra barn. I vårt samarbete över två kommuner och i flera sektorer kan vi lära oss nya arbetssätt som gynnar alla barns utbildning och hälsa. Det är uppenbart att det finns behov av en ökad helhetssyn kring barn och unga, där barn och unga står i fokus snarare än enskilda verksamheter.

För att kunna visa nyttan av det förebyggande arbetet är också mått på framgång avgörande. Mätbarheten är central för att avgöra om vi lyckas med uppdraget att tillgodose barns rätt till en god utbildning och hälsa. Då kan vi också avgöra om vi använder samhällets resurser på ett mer effektivt sätt. Kan vi mäta effekten av våra satsningar kan vi också kvalitetssäkra det gränsöverskridande arbetet.

Det är intressant och glädjande att se hur de metoder som utvecklats i projekt inom ramen för PArT fått en nationell spridning. Ett strukturerat arbete och goda resultat är nyckeln.

Lars Thunberg (KD)
kommunalråd i Helsingborg