Revisionen har nu (15/10) avlämnat sin bedömning av hur ekonomin i Region Skåne har skötts under årets första åtta månader. Den är klar och tydlig. Oro uttrycks för att 2015 års prognostiserade resultat inte blir tillfredsställande – det ligger ”väsentligt under den nivå som krävs för god ekonomisk hushållning” – delar av verksamheten brister i såväl planering som genomförande och uppsatta mål riskerar att inte nås.

Störst ekonomisk avvikelse noteras för vårdförvaltningarna Sus, Sund och Kryh. ”Vi tvingas återigen konstatera att inte alla beslutade handlingsplaner effektueras”, skriver revisionens ordförande Lars-Erik Lövdén (S) tillsammans med vice ordföranden Jeanette Hillding (M).

Till detta kan läggas att det har funnits en stor politisk motvilja hos Styret (Socialdemokraterna och Miljöpartiet) att ens ta beslut om handlingsplaner. Många av Alliansens initiativ har avslagits, många propåer om uppföljningar har nekats, många förslag på att ta fram effektiva kostnadsreducerande åtgärder har negligerats. Signalerna både från den politiska ledningen och från regiondirektören har tyvärr varit att det inte ens är lönt att försöka hålla budget.

Revisionen hade kunnat vara ännu hårdare i sitt omdöme.

Frågan om Styret har tagit tillräckligt ansvar för styrningen av Region Skånes ekonomi under 2015 återstår att få besvarad.

Jonas Duveborn