När sjukvårdsnämnd Kryh (östra Skåne) träffades i förra veckan var tertialrapporten januari-augusti uppe för beslut. För den som vill få en bild över vad som har hänt (och inte hänt) under årets åtta första månader så är en titt i rapporten att rekommendera. Läs den här.

– Utöver fantastiska insatser från personalen och en del goda resultat i vården, synliggör rapporten också effekten av det politiska styrets ihållande passivitet inför det växande ekonomiska underskottet, kommenterar Per Einarsson (KD), andre vice ordförande i nämnden.

Prognosen för det ekonomiska resultatet landar på över 210 miljoner kronor i budgetunderskott – en försämring på över 30 miljoner mot föregående bedömning och över 90 miljoner mot bedömningen efter mars månad.

Allians för Skåne har reagerat och lagt förslag om åtgärder vid varje tillfälle som ekonomin har funnits med på dagordningen. Hittills har styret bara avvisat förslag utan att prestera några egna. Så sent (med betoning på sent) som i torsdags sa dock styrets representanter i regionstyrelsen ifrån och beslutade att nämnden ska göra en översyn av verksamheter med underskott. Nämnden uppmanades också att ta fram ytterligare kostnadsreducerande åtgärder. Det var på tiden, två månader innan årets slut. Nu återstår att se vad som händer på nämndens extrainsatta möte den 29 oktober.

Här är Alliansens förslag januari-augusti. Alla, förutom det sista, avslogs

25 februari 2015
att förvaltningschefen får i uppdrag att till sammanträdet den 10 april återkomma med ett uppdrag nedbrutet på divisioner och kliniker

att förvaltningschefen får i uppdrag att intensifiera arbetet med att utveckla vården med hjälp av förenklingskommissionen så att den blir bättre för patienterna och gör att personalen kan avlastas

att anhålla till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden om att 15 miljoner kronor förs över från regionstyrelsens respektive hälso- och sjukvårdsnämndens förfogande till förvaltningen Skånevård Kryh för att säkerställa att förenklingskommissionens förslag kan implementeras skyndsamt

att begära hos regionstyrelsen att man undersöker om det är möjligt att göra omfördelningar från andra förvaltningar inom Region Skåne så att sjukvården kan minska sina besparingar.

8 maj 2015
att förvaltningschefen får i uppdrag att till nästa sammanträde återkomma med en redovisning av vilka effekter åtgärdsplanerna har fått, och förväntas få, på ekonomin och verksamheterna

att förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma med ytterligare förslag på åtgärder som kan vidtas för att minska underskottet

att förvaltningschefen får i uppdrag att intensifiera arbetet med att utveckla vården med hjälp av förenklingskommissionen så att den blir bättre för patienterna och gör att personalen kan avlastas, samt

att anhålla till regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden om att medel förs över från regionstyrelsens respektive hälso- och sjukvårdsnämndens förfogande till Skånevård Kryh för att säkerställa att förenklingskommissionens förslag kan implementeras skyndsamt.

9 juni 2015
Styret ställde in mötet på grund av ”ärendebrist”, trots ekonomiska problem och en utmanande sommarsituation.

19 augusti 2015
att nämnden tillskriver Region Skånes revisorskollegium för att få hjälp med att granska hur väl förvaltningen Kryh följer den budget som fastslagits för förvaltningen

att förvaltningschefen uppdras att till nästa sammanträde återkomma med en redovisning av de åtgärder som hittills vidtagits, samt avses vidtas för en ekonomi i balans

att de ekonomiska rapporterna fortsättningsvis kommer upp för beslut i nämnden.

 Mattias Svensson