Bristen på vårdplatser på Region Skånes sjukhus kan till viss del förklaras av att många utskrivningsklara patienter ligger kvar för länge på vårdplatser som andra behöver bättre. På Sus Lund och Sus Malmö handlar det enligt uppgift regelmässigt om så många som 50 till 80 stycken.

Att dessa patienter inte kan flyttas till kommunala korttidsboenden är olyckligt, men svårt att göra något åt så länge kommunerna inte agerar. Region Skåne kan dock agera annorlunda än vad som hittills har gjorts och få tillgång till fler eftertraktade vårdplatser till patienter med större medicinska behov. Efter mönster från Ängelholms sjukhus skulle en särskild avdelning för utskrivningsklara patienter kunna inrättas. Detta medför ingen ökad samhällskostnad, och är inte kostnadsdrivande.

– Vi föreslår därför att förvaltningschefen utreder hur Skånes universitetssjukvård snarast skulle kunna inrätta en avdelning för denna patientgrupp, sa Stefan Lamme (M), 2:e vice ordförande i sjukvårdsnämnd Sus i samband med att Allians för Skåne lämnade in ett initiativärende för att kunna förverkliga förslaget.

Jonas Duveborn