Det finns ett stort behov av en fast kontaktperson för den som har varit i kontakt med akutpsykiatrin. Detta är en fråga som Allians för Skåne har drivit länge. Efter fredagens möte (11/9) i den beredning som hanterar psykiatrifrågor i Region Skåne ser unga mellan 18 och 25 år nu ut att kunna få en sådan.

Under 2014 fick mellan 27 och 40 procent av patienterna vid tre av de skånska akutmottagningarna en fast vårdkontakt. Två av mottagningarna utsåg däremot fast vårdkontakt till endast 3 procent av sina patienter.

Den fasta vårdkontakten ska finnas uppskriven i patientens individuella vårdplan, och har till uppgift att skapa trygghet, kontinuitet och samordning, samt ge kontinuerlig och återkommande information till patienten. Fokus ligger alltså på att säkerställa patientens delaktighet och inflytande i den egna vården.

För unga vuxna, vars vårdbehov inte kräver specialiserad vård, ska även ett uppföljningssamtal göras. Samtalet ska hållas inom 48 timmar efter besöket på akutpsykiatriska mottagningen.

– Vi ser ett stort behov för unga vuxna som kommer till akutpsykiatrin, att de efter denna kontakt har en fast kontaktsjuksköterska att vända sig till. Detta skapar trygghet och kontinuitet för en mycket skör patientgrupp som vi värnar mycket om, säger Ulrika Heindorff (M), 2:e vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

Kontaktpersonerna finansieras med hjälp av statsbidrag. Ärendet ska upp för beslut på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 25 september.

Jonas Duveborn