Så hade sjukvårdsnämnd Kryh då ännu ett sammanträde med en håglös politisk ledning. Fokus på sammanträdet denna gång (9/9) var nästa års sammanträdestider. Vi fick tack och lov även en information kring ekonomin. Resultatet är minst sagt slående.

Kryh har nu en budget i fritt fall. Ekonomiskt utfall fram till och med juli är ett prognostiserat resultat för helåret 2015 på 177,5 miljoner kronor. Det är en avvikelse på svindlande 158,2 miljoner kronor.

Vad är då den stora orsaken? Övertid, OB och jourtid har ökat med 24,5 miljoner kronor. Kryh har 180 fler anställda där det stora flertalet inte är finansierade. Kryh har ökat inhyrd personal från 24 miljoner kronor till 47 miljoner kronor. Således har Kryh mer fast anställd personal. De arbetar mer övertid och på obekväma arbetstider. Sjukfrånvaron har ökat med 6 procent till i snitt 10,26 dagar per medarbetare.

Kryh spenderar 96 procent mer på inhyrd personal än 2014, men produktiviteten har hör och häpna minskat! Hur man lyckats med detta konststycket är inte helt utrett, men att inte ha en tydlig politisk styrning är med all säkerhet en viktig orsak. Fokus tycks vara att öka administrationen då man anställt 41 stycken inom administration och ledning, vilket är en ökning med 7 procent.

Det är anmärkningsvärt att man i majoriteten låter organisationen svälla utan att ha ekonomisk täckning och då framförallt bland chefer. Vi i den borgerliga oppositionen kan konstatera att den politiska styrningen i KRYH är allt annat än frisk.

John Roslund (M)
ersättare i sjukvårdsnämnd Kryh
Region Skåne