Region Skånes ekonomi är i fritt fall. De första signalerna om detta kom redan under senhösten 2014, då kostnadsutvecklingen tog fart. Redan månadsuppföljningen efter februari, som Styret mörkade, visade på att årsresultat för 2015 skulle bli 646 miljoner kronor sämre än budget. Och detta trots att den tidigare Femklövern (Alliansen tillsammans med Miljöpartiet) efterlämnade ett överskott från 2014 på 647 miljoner kronor.ppt 3

– Kostnadskontrollen i verksamheterna avtog uppenbarligen efter att Socialdemokraterna hade vunnit valet, vilket inte är så konstigt, säger Carl Johan Sonesson (M). Vilka signaler ett styre sänder ut har effekt. S gick till val på att höja skatterna, ja de gjorde det till och med till ett ”vallöfte”.

Trots att Allians för Skåne tidigt i år efterlyste åtgärder hände ingenting förrän den 4 juni 2015, då regionstyrelsen tog beslut om en ”reformpaus”: Nämnderna uppmanades att skjuta fram utpekade planerade reformer för 152,5 miljoner kronor och att besluta om ytterligare kostnadsreducerande åtgärder. Regiondirektören fick dessutom i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen den 3 september 2015 med en förteckning över ytterligare kostnadsreducerande och intäktsförstärkande åtgärder.

– Några sådana har dock inte tagits fram, säger Gilbert Tribo (FP). Idébanken är uppenbarligen tom, vilket både är förvånande och frustrerande. Region Skåne har ett vanstyre i stället för ett styre.

– Det har inte heller varit någon som helst aktivitet i nämnderna i frågan om hur budgeten ska kunna hållas, konstaterar Birte Sandberg (C). Trots det mycket bekymmersamma ekonomiska läget har dagordningarna i det närmaste varit tomma på ärenden, och det har definitivt inte funnits något om hur en budget i balans ska kunna nås.

I kommentarerna i samband med torsdagens sammanträde (3/9) kommenterade regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) detta med att den nye regiondirektören, Alf Jönsson, inte kunde komma med förslag på åtgärder redan nu då han inte tillträdde sin tjänst förrän den 1 juli. Som om det var han personligen som skulle arbeta med frågan i stället för funktionen.

ppt 2Det ekonomiska läget är alarmerande på många plan. Halvårsuppföljningen visar att det prognostiserade underskottet har ökat till 743 miljoner kronor och att sjukvårdens underskott accelererar. Samtidigt som kostnadsutvecklingen ligger på en historiskt hög nivå på 6 procent minskar produktiviteten. Tillgängligheten i vården har kraftigt försämrats, även om antalet medarbetare är tusen fler i år jämfört med förra året. Sjuktalen ökar.

Styrets förslag för att möta denna utveckling begränsade sig i praktiken till att låta regiondirektören till årsskiftet ta fram en strategisk plan för förbättringsarbete i sjukvården.

– Det är förvisso ett bra förslag, en åtgärd som redan borde vara på banan och något som vi konsekvent arbetade för under våra år vid makten, men det löser inte årets budgetproblem, säger Birgitta Södertun (KD). Är meningen att budgeten ska hållas för 2015? Det är fyra månader kvar. Då måste man ha skarpa förslag.

Mot denna bakgrund krävde Alliansen att regionstyrelsen skulle uttala att budgeten för 2015 ska hållas. Det kunde naturligtvis ingen säga nej till, även om pressmeddelandet får lite av ett löjets skimmer över sig: ”Med anledning av Region Skånes ekonomiska läge beslutade regionstyrelsen att budgeten för 2015 ska hållas.” Budgeten ska alltid hållas. Men är det kris – och Styret är passivt – får det väl verka löjligt att påtala självklarheter. Det viktiga är att signalen till verksamheterna är tydlig.

Egentligen lika onödig är att-satsen om att på nytt ta fram nödvändiga åtgärder för att göra det möjligt att hålla budgeten. Detta är ett stående uppdrag. Uttalanden ska inte behövas. Det är en ansvarsfråga. Klart är bara att ju längre året lider, desto svårare blir det för regionstyrelsen att upprätthålla kravet på god ekonomisk hushållning.

Därför yrkade Alliansen på att regiondirektören – och då alltså inte Alf Jönsson personligen – senast till regionstyrelsens sammanträde den 8 oktober ska presentera redan beslutade – och nya – åtgärder för att Region Skåne ska nå en budget i balans 2015.

Att-satsen accepterades av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, så nu borde alla rimligen kunna förvänta sig att det blir fart i verkstaden.

Men övertygad om detta är nog ingen förrän det redovisas svart på vitt.

Jonas Duveborn