Sjukvårdsförvaltning Kryh går mot ett underskott på minst 177,5 miljoner kronor enligt den senaste prognosen. Alliansen är kritisk mot hur Socialdemokraterna och Miljöpartiet hanterar ekonomin i nämnden:

Per Einarsson (KD). Foto: Jens Christian.

Per Einarsson (KD). Foto: Jens Christian.

– Man sitter stilla medan underskotten fortsätter skena. När vi begärt redovisningar av siffrorna på en mer detaljerad nivå, eller lagt förslag om åtgärder, har man bara valt att säga nej utan att föreslå något eget, säger Per Einarsson (KD), andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh.

När nämnden träffades igår var det första mötet på över 100 dagar. Trots det saknades den ekonomiska rapporten som beslutsärende på den ursprungliga dagordningen. Ärendet kom först samma morgon som mötet, efter att Alliansen hade begärt det. Styrets förslag till beslut var att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. Med tanke på det ekonomiska läget var det inget beslut som alliansen kunde acceptera och därför la man tre motförslag:

  • att nämnden tillskriver Region Skånes revisorskollegium för att få hjälp med att granska hur väl förvaltningen följer den budget som fastslagits för förvaltningen.
  • att förvaltningschefen uppdras att till nästa sammanträde återkomma med en redovisning av de åtgärder som hittills vidtagits, samt avses vidtas, för en ekonomi i balans. (Detta med tanke på att endast 25 av de 95 miljoner som finns i förvaltningens åtgärdsplan förväntas ge effekt.)
  • att de ekonomiska rapporterna fortsättningsvis kommer upp för beslut i nämnden.

Bara det sistnämnda förslaget vann gehör hos majoriteten.

Mattias Svensson