Gilbert Tribo och Carl Johan Sonesson.

Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) uppger att han inte har haft kännedom om omfattningen eller utformningen av utbildningsavtalet med Saudiarabien. Det är, om det stämmer, ännu mer anmärkningsvärt än att vi, Allians för Skånes ledamöter i Region Skåne Holding AB, som äger Skåne Care AB, inte blivit tillräckligt informerade.

Framförallt verkar det som om de kliniker som ska se till att det blir möjligt att ta hand om och handleda de saudiska läkarna inte i tillräckligt stor utsträckning har blivit informerade om åtagandets innebörd. Rimligtvis borde detta viktiga moment ha gjorts innan avtalet slöts. Inte efter.

Nu verkar det som om förankringsarbete och konsekvensanalys på kliniknivå görs först nu. Det menar vi är en bakvänd ordning.

Vi har nu dessutom fått kännedom om kritik mot avtalet från åtminstone en klinik på SUS. Om den är relevant eller ej, och om det i avtalet har tagits höjd för det ute i förvaltningarna är svårt att säkert veta. Men det förefaller inte vara så, till exempel har inte de delregionala nämnderna haft uppe dessa frågor en enda gång på sina sammanträden så vitt vi vet.

Frågan är varför och den ska ställas till de tre ordförandena för de tre delregionala nämnderna.

Vi båda kommer nu att begära en fullständig redovisning av inkomna konsekvensanalyser från olika kliniker, och vilka för- och nackdelar som hittills finns sammanställt för att genomföra åtagandet. Denna information förväntar vi oss att holdingbolagets styrelseordförande Henrik Fritzon (S) och holdingbolagets vd, Region Skånes regiondirektör, ger oss vid nästkommande styrelsemöte i holdingbolaget.

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare och ledamot i Region Skåne Holding AB

Gilbert Tribo (FP)
gruppledare och ledamot i Region Skåne Holding AB