Vad: Vård och omsorg
Var: Öresundshuset
Vem: Ing-Marie Wieselgren, nationell psykiatrisamordnare på SKL, Hannah Parken och Sara Johansson, patienföreträdare SHEDO, regionrådet Anders Åkesson (MP), regionrådet Carl Johan Sonesson (M), Katarina Viebke, divisionschef psykiatrin i Region Skåne, Ann Heberlein, universitetslektor i etik vid Lunds universitet, Sofie Westling, överläkare och forskare, Region Skåne / Lunds universitet, Margareta Albinsson, samtalsledare
Om: Unga ned självskadebeteende – vad kan och vill vården göra mer för de med störst behov?


image

Allt fler unga drabbas av psykisk ohälsa. Många av dem skadar sig själva.
Och flera av dem vittnar om svårigheterna med en tvångsvård som bygger på kontraktsskrivning. En uppenbar brist är att vården av unga med självskadebeteende inte är tillräckligt evidensbaserad och ännu inte fullt ut individanpassad. Detta var samtliga i panelen under morgonens seminarium i Öresundshuset överens om. Vården får inte stå och falla med att enskilda i personalen tar egna initiativ, vilket patientföreträdarna framhöll som insatser som ofta var av avgörande betydelse för dem.
– Jämlika möten skapar förtroende, konstaterade Carl Johan Sonesson (M) och satte fingret på just detta. Han lyfte också bland annat fram behovet för vårdsökande med självskadebeteende att kunna söka sig till olika vårdgivare.
Ann Heberlein tyckte att det var hög tid att agera tydligare:
– Att lida av en ätstörning är en lika dödlig sjukdom som att lida av cancer, sa hon.

Jonas Duveborn