Vad: Från prat till praktik – så vidareutvecklar vi svensk sjukvård med en personorienterad vårdkedja
Var: Wisby Strand Congress & Event
Vem: Peter Wallenberg Jr (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse), Håkan Sörman (SKL), Oscar Boldt-Christmas (McKinsey & Co.) och Anna Omstedt Lindgren (MedUniverse) med flera.
Om: Forum för välfärds tre pilotprojekt inom prevention, integrerad vårdkedja och användning av patientnära tekniklösningar.

Forum för välfärd panel Karin Träff Nordström

Den demografiska förskjutningen i stora delar av världen innebär en befolkning som blir allt äldre eftersom fler sjukdomar kan botas. Detta är förstås en väldigt positiv utveckling. Den medicinska utvecklingen har under andra halvan av 1900-talet och hittills på 2000-talet nått så långt att vi nu har helt andra utmaningar inom hälso- och sjukvården än tidigare.

Exempelvis drabbas människor i regel av fler sjukdomar ju äldre man blir. De kanske var för sig inte är något stort problem för sjukvården eller patienten, men när vi lever så länge att vi samlar på oss fler och fler sjukdomar ställs nya krav på sjukvården. Den här fortfarande lilla andelen av befolkningen står också för de flesta besöken inom akutsjukvården, men det visade sig gälla även inom primärvården i pilotprojektet om integrerad vårdkedja.

Richard Cook, professor vid KTH inom patientsäkerhet, har sagt att han tycker att Sveriges sjukvård är som en arkipelag av isolerade öar, och det är mycket upp till patienterna själva att navigera rätt. Medicinska kompetenser är ofta separerade från varandra och på grund av den ökade specialiseringen inom olika medicinska kompetenser är det lätt att sjukvårdspersonal fokuserar för mycket på exempelvis ett enskilt organ och sätter diagnos i stället för att se till det samlade vårdbehovet. Man är organfokuserad snarare än patientfokuserad.

Fullsatt på Forum för välfärds seminarium.

Fullsatt på Forum för välfärds seminarium.

Om man är huvudsakligen frisk men drabbas av en sjukdom är detta oftast inte ett svårt problem. Men om man drabbas av flera sjukdomar, kroniska såväl som icke-kroniska, blir utmaningen större. En patient som har en eller flera kroniska sjukdomar och drabbas av ytterligare en sjukdom är mycket svårare att utreda. Därför behöver sjukvården utvecklas för att bättre se till det samlade vårdbehovet och få en ökad kontinuitet.

Med detta i bakgrunden sjösatte Forum för välfärd tre pilotprojekt för att försöka hitta nya sätt att möta dessa patienter. En förutsättning för att lyckas, enligt Oscar Boldt-Christmas som var en av talarna, är att strukturerna ska riggas runt behoven, inte tvärtom.

Ett exempel är kroniker som oftast bara behöver hjälp från sin vårdcentral, men ibland behöver specialistkontakt vid någon komplikation eller ny sjukdom. I dag skickas en remiss, det tar tid och specialisten har inte tillräcklig information om patientens normala hälsotillstånd.

Karin Träff Nordström, divisionschef inom Skånes universitetssjukvård med ansvar för primärvården, deltog i den panel som diskuterade projektet med integrerad vård. Hon menade att sjukhusen är dåligt rustade att möta dessa patienter i dag, och att ökad kontinuitet för patienten är den enskilt viktigaste frågan.

Karin Träff Nordström

Karin Träff Nordström

I pilotförsöket med integrerad vård försökte Forum för välfärd hitta ett bättre sätt att lösa den här utmaningen. Man började med 30 patienter i närheten av Södertälje. Samtliga hade minst sju primärvårdsbesök per år. Vid patientens besök på vårdcentralerna i pilotprojektet deltog både en ansvarig allmänläkare plus en läkare från Södertälje sjukhus smärtmottagning. Man avsatte också en timme per besök.

På detta sätt fick man både med kontinuitet eftersom allmänläkaren hade kännedom om patienten sedan tidigare, men också den extra specialiteten som behövdes just då.

Karin Träff Nordström sade att den nya förvaltningsstruktur, Skånevård 2.0, som infördes i Skåne under förra mandatperioden har förutsättningarna för att klara av dessa utmaningar eftersom akutsjukhusen har en organisatoriskt tätare kontakt med primärvården. Det bör på sikt ge bättre samordning mellan vårdcentralerna och sjukhusen. Karin tryckte också på att en viktig komponent i att öka kontinuiteten för patienten är att patienten ska kunna lista sig på en enskild läkare på en vårdcentral (som Allians för Skåne föreslog och fick igenom i årets budget för Region Skåne) och inte bara på en specifik vårdcentral.

Johan Folin