Vad: Seminarier om systemfel i den svenska sjukvården
Var: Hos Intersystems och i Öresundshuset
Vem: Birgitta Södertun, gruppledare Kristdemokraterna i Region Skåne.
Om: Varför gör rätt person fel sak i vården och icke-kommunicerade IT-system

Birgitta Södertun på Intersystems vårdseminarium.

Birgitta Södertun (KD) på Intersystems vårdseminarium.

På Intersystems seminarium berättade Mats Sedlacek, till vardags verksamhetschef i Västmanlands läns landsting, om hur hans möte med vården blev en upplevelse av en absurd kafkaesk byråkrati. Från att han med hög feber tog sig från sin egen säng till vårdsängen med sin vårdrelaterade infektion fick han berätta om sina symtom sju gånger för sju olika personer – eftersom sjukvårdens olika instanser inte kommunicerade med varandra.

– Som patient blir upplevelsen att varje del av sjukvården blir autonom. Vi har tagit in gamla arbetssätt i en digital värld, sa han.

När Sedlacek sedan åter blev sjuk fick han återigen berätta om hela sitt sjukdomsförlopp fem gånger för fem olika personer. Och hans operation blev uppskjuten eftersom vårdpersonal i skiftbyte inte fört vidare informationen om att han skulle opereras inom ett dygn och därmed inte skulle äta.

– Vi har inte transformerat våra verksamheter för att utgå från de behov som våra användare har, konstaterade Patrik Sundström, jurist och huvudsekreterare i Utredningen om rätt information i vård och omsorg.

Medan ny teknik införts har vården och patienten inte kunnat dra nytta av den i den utsträckning som är möjlig – eftersom arbetssätten inte förändrats.

Kristdemokraternas gruppledare i Region Skåne Birgitta Södertun var med i panelen och berättade om erfarenheter från regionpolitiken.

– Vi måste få till ett paradigmskifte i sjukvården. Patienten måste kunna ta med sig sina egna intressen in i vården. Man har makt över sin tillvaro ute i samhället, och då vill man även ha inflytande över sin vård när man är sjuk, sa Södertun och fortsatte.

– Vi gjorde i Region Skåne en medveten ekonomisk satsning och belysning ur integritetsperspektiv för att ge patienten den basala möjligheten att läsa sin egen journal. Sedan ser vi att regionens system måste börja prata med varandra – särskilt mellan primärvård och sjukhusvård. Men det behövs mer resurser från statligt håll för att det ska bli verkstad.

Behovet av etik när det gäller att sätta patienten i centrum måste också påtalas i större utsträckning än vad som sker idag.

– Sjukvården lever kvar i ett hierarkiskt system. Det finns inget så anonymt som en person i vit skjorta. Därför krävs det att vården också satsar på en etisk diskussion. Att man pratar om etik paralellt med att kommunikationsvägarna blir bättre.

Birgitta Södertun (KD) tillsammans med bland andra Märta Stenevi (MP) och Anna-Lena Hogerud (S) i Öresundshuset.

Birgitta Södertun (KD) tillsammans med bland andra Märta Stenevi (MP) och Anna-Lena Hogerud (S) i Öresundshuset.

En liknande diskussion om vikten av att all den information som plockas in av vårdens olika instanser på ett bättre sätt förs vidare mellan dessa, fördes också på Öresundshusets seminarium. När det gäller hur vården ska bli mer jämlik varierade dock åsikterna. I panelen fanns utöver Birgitta Södertun två politiker från Region Skåne: Det rödgröna styrets Märta Stenevi (MP) och Anna-Lena Hogerud (S). När frågan ställdes om det måste vara landsting och regioner som har ansvaret för svensk sjukvård svarade de ja. Birgitta Södertun svarade däremot nej.

– Vi måste ha en likvärdig vård i Sverige. Oavsett var man bor ska man kunna lita på att kvaliteten blir likadan. Man måste se över om det verkligen är 21 landsting som ska sköta sjukvården. Statlig styrning av till exempel den mest avancerade vården kan behövas, sa Södertun.

Gustav Lundblad