Primärvården, alltså den nära vården där Skånes 155 vårdcentraler, barnmorskemottagningarna och barnavårdcentralerna utgör basen, är en viktig del av hälso- och sjukvården i Skåne. Den måste ständigt utvecklas för att klara de utmaningar som finns.

Alliansen PPT primärvård psykiatri tandvård

Allians för Skånes ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård (PPT).

Under de senaste åren har det skett en medveten utflyttning av hälso- och sjukvården från sjukhusen till primärvården. Det har också skett stora satsningar inom primärvården. År 2006 – när Femklövern bestående av Allianspartierna och Miljöpartiet tog över ansvaret i Region Skåne – var Skåne kraftigt eftersatt när det gäller resurser och antal vårdcentraler. När vi lämnade över ansvaret efter åtta år hade Skåne nästan 30 fler vårdcentraler och fler möjligheter för patienter att få den vård de behöver.

Allians för Skåne vill att patienten ska stå i fokus och att patientmakten ska öka. Därför införde vi tolv vårdval. Vårdval innebär att patienten själv får välja vem som ska utföra vården. Vissa av dessa vårdval har det funnits politisk enighet kring. Andra vårdval, som läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende, där personer med missbruk blir hjälpta att sluta med droger, har varit mer omdiskuterat.

Besked har dock getts nyligen, efter flera påtryckningar från Allians för Skåne, av den styrande minoriteten Socialdemokraterna och Miljöpartiet, att detta vårdval ska få vara kvar den här mandatperioden. Andra vårdval är hotade. Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) sade precis före valet att vårdvalen för ögonsjukvård och hudsjukvård skulle försvinna om Socialdemokraterna vann valet. Just nu pågår en utredning av vårdvalen och Allians för Skåne fruktar att ideologiska skygglappar blir styrande och att vårdvalen avskaffas oavsett vad utredningen säger. Allians för Skåne har aktivt yrkat att syftet med utredningen av vårdvalen skall vara att utveckla dessa. Detta har Socialdemokraterna och Miljöpartiet avvisat.

Allians för Skåne vill satsa mer inom primärvården på den ökande fysiska och psykiska ohälsan. Arbetet med att fånga upp barn och ungdomar med övervikt och fetma måste intensifieras, med tätare hälsokontroller för dem som ligger i riskzonen. Detta bör göras med bättre samarbete mellan barnmorskemottagningar, barnhälsovårdscentralerna och elevhälsan.

Vi vill ge värdig och god vård till de mest sjuka äldre, genom fler hembesök inom både sjukvård och tandvård samt genom fler läkemedelsgenomgångar för att minska riskerna för patienter som tar många olika läkemedel. De mest sjuka äldre ska kunna lista sig inte bara på en vårdcentral utan även hos en specifik läkare på vårdcentralen. Detta initiativ, som togs av Allians för Skåne, utreds nu och under 2016 hoppas vi att detta blir verklighet. Vi vill öka den mobila vården genom utveckling och utökning av mobila tandvårdsenheter, mobil cellprovtagning och mobila ungdomsmottagningar.

Allians för Skåne vill som aktiv opposition fortsätta stärka patientmakten, öka valfriheten och ge de skånska patienterna en starkare röst i hälso- och sjukvården.

Allians för Skåne

Ulrika Heindorff (M) andre vice ordförande i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård (PPT)

Caroline Hedenström (M) ledamot i PPT

Dan Ishaq (M) ledamot i PPT

Torbjörn Ekelund (FP) ledamot i PPT

Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD) ledamot i PPT

Liss Böcker (C) ersättare i PPT

Malin Henriksson (FP) ersättare i PPT

Marie Rosenquist (M) ersättare i PPT

Marie Weibull Kornias (M) ersättare i PPT

Anna Tinglöf (M) ersättare i PPT

(även publicerad i Kristianstadsbladet 29/6 2015)