Regionstyrelsen antog (4/6) ett förslag till ändrad RTI-plan. Det handlar om något som formellt heter ”Länsplan för regional transportinfrastruktur i Skåne 2014-2025” och styr de statliga investeringar som ska göras under lång tid framåt. Skälet till förändringen är att en planerad förbifart förbi Käglinge på väg 101, som beräknats kosta 128 miljoner kronor nu inte anses behöva helt ny väg – 100 miljoner kan sparas och användas till annat – men då måste RTI-planen ändras.

Superbusslinjer med tågstatus kan ersätta dagens regionbussar på viktiga linjer. Foto: Peter J Olsson

Superbusslinjer med tågstatus kan ersätta dagens regionbussar på viktiga linjer. Foto: Peter J Olsson

Förslaget från regionala utvecklingsnämnden, vilket också har varit ute på remiss, var att 100 miljoner därför skulle föras till kontot ”Statsbidrag för kollektivtrafikåtgärder”. Först var tanken att pengarna skulle användas till spårvagnar i Lund, men det blev inte det slutliga förslaget –  fast en del nog vill använda pengarna dit.

I regionstyrelsen fanns en majoritet som ville sätta pengarna under samma konto, men med tillägget att det är ”för satsningar i hela Skåne, med huvudinriktning mot superbussutbyggnaden”.

Det kan handla om stöd till bussgator eller broar i samhällen och städer, eller filer för kollektivtrafik på motorväg. Det finns alla möjligheter för kommuner att önska projekt.

Nu går förslaget till regionfullmäktige för beslut i juni.  Troligtvis finns där samma majoritet. Och en smula större klarhet i Region Skånes intentioner.

Peter J Olsson