Det ekonomiska resultatet för sjukvårdsnämnd Sus för januari-april 2015 har nu presenterats. Resultatet ligger 164 miljoner kronor sämre än budget. Prognosen för helårsresultatet har justerats ned med 120 miljoner kronor till ett underskott på 420 miljoner kronor. Bruttokostnadsutvecklingen skenar. Efter februari var den 2,2 procent, efter mars 3,4 procent och nu är den uppe i 4,2 procent. Budgeten medger en kostnadsutveckling på 0,7 procent.sus 1501-04
– Det ser beckmörkt ut, säger Stefan Lamme (M), 2:e vice ordförande i sjukvårdsnämnd Sus. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har varit alldeles för passiva. Sjukvården måste utvecklas mycket mer för ju bättre patienterna mår, desto mindre belastning innebär det för sjukvården.
Det är i dag mer personal på Sus Lund och Sus Malmö än för ett år sedan. Sammanlagt finns det 13 051 anställda, vilket är en ökning med 509 – varav 74 fler läkare, 95 fler sjuksköterskor och 245 fler undersköterskor.
– Trots detta har antalet vårdplatser minskats och tillgänglighetsmålen nås fortfarande inte, kommenterar Ewa Bertz (FP), ledamot i sjukvårdsnämnd Sus.
– Styret har till och med aktivt röstat emot våra förslag under våren på att ta fram en handlingsplan för att komma till rätta med ekonomin, säger Niels Paarup-Petersen (C), ledamot i sjukvårdsnämnd Sus.
– Det behövs bättre budgetdisciplin, noggrannare resultatuppföljning och skarpa handlingsplaner, avslutar Tony Rydberg (KD). Vi måste implementera mycket mer av innovativa, tekniska lösningar

Jonas Duveborn