lundberg

Lars Lundberg (KD), oppositionsledare i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden.

Idag sammanträdde Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsnämnd. På dagordningen stod behandling av verksamhetsberättelsen för habiliterings- och hjälpmedelsverksamheten under 2015 års fyra första månader.

Allians för Skåne har länge varnat för den ekonomiska situationen för nämnden. Att den är underfinansierad har stått tydligt en tid och i alliansens budgetförslag för 2015 tillsköt man mer pengar än de rödgröna till habilitering och hjälpmedel.

Det rödgröna budgetförslaget vann dock som bekant regionfullmäktiges gehör och nu visar verksamhetsberättelsen en underskottsprognos om -12,5 miljoner kronor inom vårdval hörselrehabilitering.

Innan maktskiftet skickade habiliterings- och hjälpmedelsnämndens dåvarande presidium ett äskande till regionstyrelsen om resurstillskott för att täcka underskottet. Nu har snart ett halvår gått och fortfarande har inte Henrik Fritzons (S) regionstyrelse lämnat svar. Frågan är om det kommer några pengar.

Allians för Skåne lyfte det svåra läget på dagens möte.

– Jag ser mycket allvarligt på detta underskott och underlåtenheten från Fritzon att inte besvara nämndens äskande från förra året, kommenterar Lars Lundberg (KD), som är oppositionsledare och andre vice ordförande i nämnden.

– Vi måste snarast få veta om habiliterings- och hjälpmedelsnämnden ges förutsättning att klara sin budget, avslutar Lundberg.

Gustav Lundblad