Lars Thunberg 620 border

I augusti i fjor arrangerades den första prideparaden i Helsingborg. Den blev en succé genom att den var en av de största i landet, med folk från föreningar, kyrkor och politiska partier av nästan alla kulörer. Vi kristdemokrater som gick i tåget med vita partijackor och vimplar mottogs med blandade reaktioner. De allra flesta mycket positiva men där fanns också ett och annat demokratiskt bottennapp i intoleransens och fördomarnas tecken.

Sedan dess har mycket hänt. Precis som i Region Skåne görs det nu mycket i flera skånska kommuner för minskad intolerans och ökad öppenhet.

I programmet för Helsingborgs nya blågröna majoritet, där Kristdemokraterna ingår, är vi tydliga med att arbetet för en mer inkluderande stad måste intensifieras. Eftersom vår vision för Helsingborg 2035 är solklar om en gemensam och hållbar stad där alla människors lika värde respekteras tar vi signalerna på stort allvar om att det fortfarande förekommer diskriminering och negativ särbehandling. Vi har nu tagit ett nytt grepp och tillsatt en beredning för livskvalitet. Uppdraget att leda arbetet gavs till Kristdemokraterna med uppgift dels att ta fram ett program för livskvalitet där miljöprogrammet ska giftas samman med folkhälsofrågorna, dels att mejsla fram en särskild plan för lika möjligheter. Här läggs speciellt fokus på hbtq-frågor, jämställdhet och tillgänglighet. Detta arbete inleds nu med en stor hearing kring frågan hur vår stad kan bli mer öppen och inkluderande ur ett hbtq-perspektiv. Signalvärdet att Kristdemokraternas kommunalråd inledningstalar tillsammans med RFSL’s lokala ordförande ska inte underskattas.

I Kristdemokraternas principprogram skriver vi att ingen får äga en annan människa eller på ett kränkande sätt använda henne som ett medel. Varje människa är en unik och oersättlig individ och har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, ålder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell identitet. Människovärdet är knutet till existensen, inte till olika stadier eller situationer i den enskilda människans livscykel eller till hennes förmågor eller egenskaper. Denna människosyn ger en god grund för jämställdhets- och mångfaldsarbetet och ska vägleda oss i alla politiska beslut.

Kristdemokraterna ska i praktisk vardagspolitik stå upp för varje människas rätt till respekt och föra en politik för ett öppet och inkluderande samhälle.

Lars Thunberg (KD)
kommunalråd i Helsingborg