Fler än tre miljoner människor befinner sig idag på flykt från krigets Syrien. Förra året kom drygt 30 000 av dem till Sverige. Enligt ett beslut av Migrationsverket från 2013 ska de alla få permanent uppehållstillstånd, eftersom de under överskådlig framtid kommer att behöva skydd undan krigets fasor. Sedan dess har läget närmast förvärrats. Ingenting tyder idag på att konflikten är på väg att ta slut.

När syrierna får permanent istället för tillfälligt uppehållstillstånd visar Sverige samtidigt att de är välkomna till oss, och de får en möjlighet att åter börja planera sin framtid. Beskedet ger trygghet och underlättar anpassningen till det nya landet. Problemet är att Migrationsverket sedan ett antal år tillbaka inte erbjuder asylsökande undervisning i svenska för invandrare, sfi. Och samtidigt ökar verkets handläggningstider.

Foto: Dennis Skley, CC 2.0

Foto: Dennis Skley, CC 2.0

Samtliga syrier borde snarast ges möjlighet att etablera sig i Sverige. I detta sammanhang är deras situation nämligen speciell just på grund av Migrationsverkets besked att de kan räkna med tillstånd att bosätta sig här permanent om de bara kan styrka sin identitet.

Frågan är om det då krävs särskilda insatser eller om Sverige och Skåne bara ska fortsätta som vi har gjort hittills. Facit visar att något måste göras. Enligt statistik från Arbetsförmedlingen var det bara hälften av alla som invandrade till Sverige 2003 som sex år senare hade ett jobb.

En orsak är bristande språkkunskaper. Om fler fick undervisning i svenska redan under asylprocessen skulle det sannolikt innebära att de fick arbete betydligt snabbare.

Många av syrierna är högutbildade och har med sig värdefulla kunskaper och meriter från tidigare yrkesliv. Flera av dem har utbildning i yrken där det råder brist i Sverige, som sjuksköterskor och läkare. Dessa är av särskilt intresse för Region Skåne, vilket inte minst personalsituationen inför sommaren visar.

Det är dock inte så lätt att bara lyfta in läkare och sjuksköterskor i den skånska vården. Den som vill arbeta som läkare i Sverige måste först få en läkarlegitimation, vilket är en ytterst snårig och långdragen process i fem steg. Det andra steget innebär att sökanden måste visa upp dokument som visar att hen har goda kunskaper i svenska.

Västra Götalandsregionen tog redan i höstas ett bra initiativ på detta område. Regionpolitikerna där avsatte närmare 700 000 kronor i ett pilotprojekt till språkundervisning i svenska för läkare från Syrien. Utbildningen sker i samarbete med regionens folkhögskolor och är i huvudsak webbaserad med undervisning av lärare på plats en dag i veckan. Med rätt stöd kan de syriska läkarna snabbare erbjudas en väg in i arbete på regionens sjukhus och vårdcentraler. Så tar Västra Götalandsregionen tillvara på den kvalificerade läkarkompetens som finns på många flyktingförläggningar, samtidigt som regionen får möjlighet att råda bot på den personalbrist som finns i denna yrkeskategori.

När det kommer till projekt och förslag på hur utrikes födda smidigare ska kunna komma in på arbetsmarknaden ligger Region Skåne efter. Här krävs ett ordentligt uppvaknande.

Genom att erbjuda personer som innehar en läkarexamen undervisning i svenska medan de väntar på att få sitt asylbesked kan Region Skåne också hjälpa till att korta ner många asylsökande syriers långa väg till en svensk läkarlegitimation. Genom att införa ett snabbspår för utrikes födda läkare kan vi se till att de som har arbetat ett helt yrkesliv inte fossiliseras och tappar tempo. För framtiden är det angeläget att det offentliga tar sitt ansvar också i denna viktiga integrationsfråga – så att fler får en chans att komma in i det svenska samhället, får sitt första jobb och kan använda sin utbildning och yrkeserfarenhet.

Region Skåne kan göra mer, vi som politiker måste se de problem som finns och våga tackla dessa för att kunna göra Skåne till en bättre plats att leva på. Vi har därför föreslagit att Region Skåne ska inleda ett pilotprojekt för att erbjuda asylsökande läkare från Syrien undervisning i svenska. Om projektet slår väl ut bör det framöver också kunna omfatta fler yrkesgrupper och nationaliteter.

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare

Caroline Wessel (M)
2:e vice ordförande i personalnämnden

Dan Ishaq (M)
ledamot i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård