85 procent av de svarande skåningarna vill ha fler vårdval. Skåningarna vill själva kunna bestämma hur och när de ska få vård.

Region Skåne bedriver ögonsjukvård på fyra platser i Skåne. Med vårdvalet på ögonsjukvård har skåningen nu tillgång till vårdval på 16 platser tack vare andra aktörer. Det innebär att ögonsjukvården har kommit närmare skåningarna.

Sedan vårdvalet för ögonsjukvård infördes har andelen som fått vård inom 60 dagar ökat från 55 till 71 procent. Än är det en bra bit kvar till målet, och för att nå ända fram behövs andra åtgärder i form av utbildningsplatser och en översyn av vem som ska göra vad inom ögonsjukvården.

Tillgängligheten till vården är bättre inom ögonvårdvalet än till den övriga ögonsjukvården, men tillgängligheten till den övriga ögonsjukvården har inte blivit sämre. Den ökade tillgängligheten har alltså inte skett på bekostnad av något annat.

Foto: Jens-Olaf Walter, CC 2.0

Foto: Jens-Olaf Walter, CC 2.0

Det finns ett vårdval för hudsjukvård men all hudsjukvård ingår inte i vårdvalet. Inom hela hudsjukvården har andelen som får vård inom 60 dagar ökat från 71 till 77 procent. Om vi bara tittar på den delen av hudsjukvården som omfattas av själva vårdvalet är samma andel 82,5 procent. Motsvarande siffra för hudsjukvården utanför vårdvalet är 57 procent. Vårdvalet inom hudsjukvården har alltså på bara ett år ökat tillgängligheten och kortat väntetiderna.

För skåningar med psykisk ohälsa har vårdvalet för psykoterapi varit viktigt. För den som mår dåligt är det viktigt att så fort som möjligt få rätt behandling, men tillgången till psykoterapeutisk behandling har inte varit så bra som den borde ha varit. Tack vare vårdvalet har behandling med psykoterapi ökat med mer än 30 procent på bara ett år.

Detsamma gäller läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende. Opiatberoende är stigmatiserat i samhället och för den som är drabbad är det ofta ett stort steg att söka hjälp, och det är oerhört viktigt att patienten känner förtroende för den som ger en behandling. Nu kan patienten välja vem som ska ge en hjälp, och de sju behandlingskliniker som fanns har nu blivit 17, tack vare vårdvalet. Dessutom har behandlingarna ökat med drygt 30 procent sedan vårdvalet infördes.

Regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) sa precis före valet att vårdvalen för ögonsjukvård och hudsjukvård skulle försvinna om Socialdemokraterna vann valet. Än har han inte lagt något förslag om att avskaffa dem, men vem vet när det kommer. Allians för Skåne värnar om alla patienters rätt att själva välja sin vård, detta gäller även inom specialistvården. Vi vill utfärda en varning för de hårda vindar som blåser nationellt där S, MP och V nyss tillsatt en utredning mot vinster i välfärden istället för att tillsätta en utredning om kvaliteten i välfärden.

Vi arbetar för att sjukvården ska komma närmare patienten, att kvalitetens höjs och att detta ska göras på patientens villkor. Du kan känna dig trygg med att det är den paroll som vi i Allians för Skåne står för.

Gilbert Tribo (FP)
Caroline Hedenström (M)
Maria Nilsson (C)
Birgitta Södertun (KD)