Region Skåne har, precis som alla andra sjukvårdshuvudmän i landet, svårt att rekrytera vårdpersonal. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, beräknar att det måste anställas 129 000 undersköterskor och 38 000 sjuksköterskor i landet fram till 2022. I Region Skåne bedöms behovet vara 3 000 undersköterskor och cirka 5 500 sjuksköterskor.

Vi står således inför en stor utmaning. Alla åtgärder måste vidtas för att vi på bästa sätt ska kunna tillvarata de kompetenser som finns.

Sedan 2013 arbetar Region Skåne med att förskjuta arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier för att bättra tillvarata de anställdas kompetens, renodla tjänster och samla uppgifter för att på så sätt avlasta specialister. På samma sätt har fokus legat på att samordna och strukturera arbetet med att rekrytera personer utbildade i andra länder.

Trots dessa insatser finns det risk att regionen inte klarar av sin kompetensförsörjning.

Foto. Erik Söderström, CC 2.0

Foto. Erik Söderström, CC 2.0

Försvarsmakten har ett liknande problem. Riksdagen har beslutat att Försvarsmaktens insatsorganisation ska bestå av stående och kontrakterade förband, med hel- respektive deltidsanställda soldater och ett kvalificerat hemvärn med nationella skyddsstyrkor. Huvuddelen av den militära personalen kommer under upp till sexton år att ha sin huvudsakliga sysselsättning utanför Försvarsmakten, till exempel hos en civil arbetsgivare eller som student. Det innebär att den som tjänstgör tidvis i försvaret kommer att jobba växelvis i försvaret och hos sin civila arbetsgivare. Rekryteringsproblemen bottnar ofta i berättigad tvekan inför möjligheterna att kombinera deltid som soldat, inklusive utlandstjänstgöring, med ett civilt yrke.

Med detta i beaktande och mot bakgrund av de säkerhetspolitiska förändringarna i vår omvärld, har regeringen nyligen fattat beslut om att aktivera pliktlagstiftningen i den del som gäller möjligheten att repetitionsutbilda krigsplacerad men ej anställd personal. Det är bra. Men det löser inte den svårighet som finns i konstruktionen. Försvaret skulle behöva många fler deltidsanställda soldater. Här skulle Region Skåne kunna inta en mer positiv roll, samtidigt som vi skulle få lättare att attrahera personal.

Därför har vi nu föreslagit att Region Skåne ska inleda ett samarbete med Försvarsmakten för att underlätta bägge parters personalförsörjning.

Pontus Lindberg (M)
regionråd i opposition

Caroline Wessel (M)
2:e vice ordförande i personalnämnden
Region Skåne