Samma dag som beslut togs om att ytterligare 23 tandvårdskliniker (varav tre i Skåne) får ta emot skånska barn och ungdomar och ytterligare fem psykoterapiverksamheter får möjlighet att hjälpa skåningar med deras psykiska ohälsa så röstar Styret (Socialdemokraterna och Miljöpartiet) nej till att utveckla vårdvalen och öka patientmakten.

På dagens sammanträde med beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård godkändes ytterligare fem psykoterapimottagningar inom det vårdval som Alliansen införde för ett år sedan. Skåningar från Höllviken till Ängelholm får därmed fler vårdgivare att välja mellan. På grund av det vårdval för barn- och ungdomstandvård som Alliansen infört kan skåningar i Kågeröd, Ystad och Kristianstad med dagens beslut välja mellan fler tandvårdskliniker för sina barn. Dessutom får flera tandvårdskliniker i Kalmar län och en i Halmstad möjlighet att erbjuda tandvård till skånska barn och ungdomar. Detta är bra för både patienter och personal och innebär att vården kommer närmare skåningen. Allians för Skåne står upp för patientens valfrihet och ökade patientmakt. Vi vill att mer makt ska ligga hos patienterna och mindre hos politiker.

Därför blir vi bekymrade över att Styret röstade nej till vårt förslag om att den översyn av vårdvalen som ska göras under det kommande året även ska analysera hur vårdvalen kan utvecklas ytterligare för att erbjuda skåningarna mer valfrihet och ökad patientmakt.

Allians för Skåne värnar om vårdvalen och kommer kämpa för att de finnas kvar och utvecklas även framöver, trots de hot som vårdvalen står inför i och med den nationella utredning som initierades nyligen.

I den budget som Region Skåne beslutade om den 9 december förra året fanns flera förslag från Allians för Skåne med. Ett av dem var ”att utreda formerna för en förändring i Hälsovalet så att de patienter som är i mest behov av läkarkontinuitet ska kunna lista sig på både en vårdcentral och hos en namngiven läkare där”. För oss i alliansen är det en angelägen åtgärd. Tyvärr bromsar Styret den här förändringen genom att besluta att resultatet av den utredningen ska presenteras först i mars/april nästa år. Det innebär att det tidigast kan bli verklighet inför 2017. Det är alldeles för långsamt.

Vårdhund. CC 2.0

Vårdhund. CC 2.0

Allians för Skåne föreslog också att det försök med vårdhundar som genomfördes i höstas skulle göras om, det vill säga att ett nytt försök med vårdhundar görs under en längre period än det nu avslutade försöket och att metodiken utvecklas för att säkerställa ett vetenskapligt förfarande så att det finns möjlighet att få evidens på området.

Här fick alliansen Styret med sig, och inom kort kommer beredningen få ta ställning till en konkret plan för hur detta ska genomföras.

Till sist beslutade beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård att ett kunskapscentrum ska bildas, som fokuserar på hur vi bäst kan förbättra flyktingars hälsa. Alliansen föreslog att Region Skåne, genom att kontakta regeringen, ska arbeta för ett ökat statligt ansvar för flyktingars hälsa och framtagande och spridning av mer kunskap om behov och metoder. Eftersom flyktingar finns i alla regioner och landsting är det bra om kunskap och behandlingsmetoder kan samordnas på nationell nivå. Tyvärr avslog Styret det förslaget.

Johan Folin

Fotnot: Allians för Skåne företräds i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård av: Ulrika Heindorff (M), Torbjörn Ekelund (FP), Caroline Hedenström (M), Dan Ishaq (M), Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD), Liss Böcker Sellgren (C), Malin Henriksson (FP), Marie Rosenqvist (M), Anna Tinglöf (M) och Marie Weibull Kornias (M).