Christer Nylander 620 border

När OECD i Pisa-undersökningar frågar eleverna vad som är orsaken till att de ibland misslyckas på prov skiljer svenska elever ut sig. Medan man i andra länder brukar svara att man inte ansträngde sig tillräckligt skyller svenska elever ofta på yttre omständigheter som fotbollsträning, dåliga skolböcker eller för höga krav.

Det är inte olikt den attityd man ibland hör från socialdemokrater i Malmö. Dåliga skolresultat och låg sysselsättning är någon annans fel.

Alliansen genomförde i regeringsställning många förslag för att stärka såväl skolresultaten som tillväxten i Sverige – två politikområden som direkt påverkar varandra. Utan en välfungerande skola hotas tillväxten och utan tillväxt saknas resurser till att satsa på utbildningssystemet.

För att nationella satsningar ska få effekt krävs dock att kommunerna gör vad som står i deras makt för att komplettera och utnyttja dessa. Så är inte minst fallet inom skolan där huvudansvaret är kommunalt och lokala beslut därför är direkt avgörande för elevernas tillgång till en likvärdig och högkvalitativ skolgång med fokus på kunskapsuppdraget.

Var fjärde skåning bor i Malmö. Detta gör Malmö viktigt för hela Skånes tillväxtmöjligheter.

Efter 20 år i följd av socialdemokratiskt styre är dock Malmös medelskattekraft i dag bland de lägsta i Skåne. Under 1990-talet hade Malmö en medelskattekraft som låg ungefär på riksgenomsnittet, men denna har stadigt sjunkit till en nivå som år 2014 motsvarade 84 procent av rikets.

Även arbetslöshetsnivån i Malmö är alarmerande hög – nästan dubbelt så hög som riksgenomsnittet.

En förutsättning för att en kommun, region eller ett land ska vara relevant och attraktivt för framtida arbetsgivare är att tillgången till god utbildning är stor. Det är därför mycket bekymmersamt, för hela Skåne, att såväl andelen elever i Malmö som lever upp till kunskapskraven i samtliga ämnen som andelen elever som är behöriga till gymnasiet ligger i Skånebotten.

De ansvariga politikerna i Malmö missar sällan ett tillfälle att slå ifrån sig dessa undermåliga resultat med att staden tar emot en så stor mängd nyanlända att detta påverkar genomsnittsresultaten. Sanningen är dock att andelen nyanlända elever i Malmös grundskolor är lägre än i många andra kommuner och på samma nivå som riksgenomsnittet för kommunala skolor. Kristianstad tar exempelvis emot fler nyanlända sett till stadens storlek medan Landskrona tar emot ungefär samma mängd och båda dessa städer har bättre skolresultat än Malmö.

Detta om något säger oss att Alliansen måste fortsätta att leverera offensiva skolförslag för att vända utvecklingen och i längden öka tillväxtmöjligheterna.

Hela Skånes tillväxt står på spel. Och det duger inte för Malmös S-politiker att skylla på andra, yttre omständigheter.

Christer Nylander (FP)
riksdagsledamot från Kristianstad