Kristina Yngwe 620 border

Antibiotikaresistenta bakterier är ett av vår tids största hot, konstaterar Världshälsoorganisationen. Redan i dag beräknar EU-kommissionen att resistensen skördar 25 000 människoliv per år i Europa, och kostar samhället över 1,5 miljarder euro i sjukhuskostnader och produktivitetsbortfall.

Situationen är särskilt allvarlig eftersom antibiotika har blivit en nödvändig del av den moderna sjukvården. Resistenta bakterier äventyrar inte bara behandlingen av svåra bakterieinfektioner som urinvägsinfektion, lunginflammation och diarré. Vår moderna sjukvård är även beroende av effektiva antibiotika vid exempelvis cancerbehandlingar, transplantationer och operationer som innebär en ökad infektionsrisk. En ökad förekomst av antibiotikaresistenta bakterier skulle således skapa mycket stora problem och höga kostnader för svensk sjukvård.

Uppkomsten av antibiotikaresistens påverkas av hur antibiotika används, både då det gäller människor och djur. En icke hållbar användning av antibiotika i djurproduktionen är en bidragande orsak till ökad förekomst av antibiotikaresistenta bakterier, och totalt sett i världen används mer antibiotika till friska djur än till sjuka människor. I USA används i dag antibiotika förebyggande, och 80 procent av all antibiotika i USA säljs till jordbruket för att tillsättas till djurfoder. Detta är förbjudet Sverige sedan 1986 och i EU sedan 2006, men skillnaderna är ändå stora även inom Europa. I Danmark används tre gånger mer antibiotika per kg levande djurvikt i djurproduktionen och i Tyskland 16 gånger mer antibiotika än i Sverige.

En av de åtgärder som behövs är att EU skärper regelverken kring antibiotikabehandling av djur. I många EU-länder kommer en stor del av veterinärens inkomst från försäljning av läkemedel. Ett trovärdigt system för ansvarsfull antibiotikaanvändning förutsätter bland annat att förskrivning och försäljning skiljs åt.  I Sverige har vi länge arbetat ansvarsfullt när det gäller antibiotika till djur.  Vi måste därför exportera den svenska modellen till övriga Europa genom gemensamma mål för mindre användning av antibiotika vid djurskötsel. Centerpartiet vill också se ett EU-register för antibiotikaanvändning vid djuruppfödning, för att sätta press på länder som överanvänder antibiotika.

Ökningen av den globala handeln och resandet gör att resistenta mikroorganismer kan spridas snabbt till fjärran länder och kontinenter genom människor och mat. Problemet med antibiotikaresistens är således ett globalt problem och måste hanteras gemensamt. Sverige måste därför ta ledartröjan i ett globalt samarbete i frågan, för att säkerställa att antibiotika används på ett ansvarsfullt sätt. Glädjande nog ledde en Alliansmotion nyligen till ett tillkännagivande i riksdagen där regeringen uppmanas att snarast ta initiativ för ett ökat internationellt samarbete för att minska överanvändningen av antibiotika inom livsmedelsproduktionen. Det är nu viktigt att regeringen verkligen tar krafttag i frågan.

Men även på hemmaplan måste arbetet med att stävja antibiotikaresistensen fortsätta. Centerpartiet i Skåne fick i höstas gehör för sin motion om att Region Skåne ska upphandla enligt svenska djurskyddsregler. Genom att fler kommuner och landsting ställer krav på djurskyddslagstiftning i sina upphandlingar minskar risken för överanvändning av antibiotika i produktionen.

Antibiotikaresistensen är en av vår tids stora ödesfrågor och vi måste agera tillsammans, både lokalt, nationellt och internationellt. Det är ett ansvar gentemot kommande generationer.

Kristina Yngwe (C)
riksdagsledamot från Ystad