Jonas Rastad. Foto: Christiaan Dirksen

Jonas Rastad. Foto: Christiaan Dirksen

För två år sedan beslutade Region Skånes högste tjänsteman, regiondirektör Jonas Rastad, att sjukvårdsförvaltningarna skulle organiseras om. Sjukhusen, som tidigare var separata förvaltningar, delades in i tre förvaltningar (Skånevård Sund, Kryh och SUS). Till de förvaltningarna inlemmades också primärvården, uppdelat efter geografi. Även ett par andra förändringar gjordes.

Socialdemokraterna och ett antal privatpersoner överklagade beslutet. Ett av skälen var att de ansåg att regiondirektören inte hade rätt att fatta beslutet, utan att det skulle ha tagits politiskt. Region Skåne förlorade i både förvaltningsrätt och kammarrätt. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd.

Det innebär att Högsta förvaltningsdomstolen kommer att ta upp frågan för att dels avgöra om förvaltningsrättens och kammarrättens beslut var korrekta, dels skapa ett prejudikat så att förvaltningsrätten och kammarrätten vet hur de ska hantera liknande situationer i framtiden.

Johan Folin