En dom i kammarrätten (2/3) kopplad till vårdvalet och Region Skåne har i dagarna förekommit i medierapporteringen. Det handlar om vårdcentralen i Hästveda som inte har velat lämna ut sin budget till en journalist. Kammarrätten instämde i den bedömningen. Domstolen anser, enligt lag och vedertagen praxis, att det föreligger så kallad affärssekretess.

Domen har ifrågasatts då det anses handla om att insyn i offentligt finansierad verksamhet förhindras. Det har även spekulerats i att en offentlig aktör som vill förhindra insyn med denna dom som grund nu enkelt skulle kunna välja att konkurrensutsätta.

Fullt så enkelt är det inte.

Det finns en rad domar som handlar om att offentligt finansierad verksamhet som är konkurrensutsatt måste kunna dölja delar av sin ekonomi för att inte skadas. Frågan har belysts i det lagstiftningsarbete som föregick möjliggörandet av ökad patient- och personalmakt genom stärkt valfrihet.

– Om vårdcentralen uppfyller kraven i ackrediteringsvillkoren och levererar vård av god kvalitet torde varje gång vara viktigare än hur intäkterna fördelas i detalj, kommenterar Ulrika Heindorff (M), 2.e vice ordförande i beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård.

– Vårdcentraler får ersättning för varje listad patient, oavsett driftsform, kompletterar Per Einarsson (KD), 2:e vice ordförande i sjukvårdsnämnd Kryh. Någon åtskillnad i ersättning görs självklart inte mellan privata och offentliga vårdcentraler då alla är offentligt finansierade via skatten.

Öppenhet är alltid att föredra, men precis som i så många andra sammanhang krävs det ibland att man låter andra intressen väga tyngre. Det är inget konstigt. Och domen om att inte lämna ut handlingar från vårdcentralen i Hästveda är inte ett brott mot gällande praxis.

Jonas Duveborn